Bir Demet Dua-74

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Allah’ım! Sana nihayetsiz hamd ve şükür duygusuyla yöneliyor; başta Nebîler Serveri Efendimiz olmak üzere, bütün enbiya-i izâmı, ehl-i beyti, sahabe-i güzîni ve Sen’in salih kullarını salât ü selâmla anıyor; aczimizin, fakrımızın sınırsızlığını, ızdırarımızın had safhaya vurmuşluğunu yüce nezdinde şefaatçi yapıp, rahmetinin, merhametinin, şefkatinin enginliğine iltica ediyor ve bir defa daha ellerimizi yüreklerimizin içine alıp, “Amin!” diyoruz:

 

Ey Yücelerden Yüce Rabbimiz! Biz her ne kadar Sen’in rahmetine ve keremine lâyık olmasak da, şüphesiz Sen’in rahmetin, bizim gibi hayatının çoğu düşüp kalkmakla geçmiş mücrimlere bile ulaşacak kadar geniş ve boldur. Ya Rab! Bizi de o enginlerden engin rahmetinden hissedâr kıl.. imanımızı kemâle ulaştırmak sûretiyle kalblerimizi itmi’nanla doldur.. lütfunla yakînimizi de etemmiyet vasfıyla zenginleştir!

 

İlâhenâ ve Mevlânâ! –Hata, kusur ve günahlarımız çok olsa da- asla Sen’den başkasına teveccühte bulunmadık.. Sen’in cemâl-i bâ kemâlinden başka hiçbir sûrî güzellik için gönüllerimizde şevk u iştiyak duymadık –inşaallah öyleyizdir.-

 

Ey yoluna gönülden başkoymuşları her zaman vuslat neş’esiyle serfiraz kılan ve adanmış ruhlardan merhametini hiçbir zaman esirgemeyen ve onları katiyen yalnız bırakmayan Rabbimiz! Bizi de dünyanın geçici ve zevâle mahkum güzelliklerine aldanıp da Rabbilerini unutanlardan olmaktan muhafaza buyur.. gözlere aydınlık, gönüllere de sürûr veren sürpriz lütuflarınla bu muhtaç kullarını da sevindir.. tasamızı, gamımızı, kederimizi izâle eyle.. her türlü musîbet ve belalardan koru ve sâlih ibâdının kalblerine yerleştirdiğin gibi bizim kalblerimize de Seni delicesine sevme duygusunu yerleştir!..

 

Niyazımızın sonunda bir kere daha rıza kahramanı Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’ya, vefa ehli aile fertlerine ve yol arkadaşlarına salât ü selam ediyor, dualarımızın kabul edilen dualardan olacağı ümidini besliyoruz. Ne olur Rabbimiz, merhametinle muamelede bulun ve bizi duasına icabet edilmeyen talihsizlerden eyleme! Amin!…

Bir Demet Dua-73

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Ya Rabbî, ya Rabbenâ ve ya Rabbe’l-âlemîn! Sana yine Senin ilmin ve ma’lûmâtın adedince hamd ve şükür; Peygamber Efendimiz Hazreti Ahmed ü Mahmûd u Muhammed Mustafa’ya, kutlu yuvasının kudsî fertlerine, yıldızlar gibi kendilerine uymakla doğru izler bulunabilecek ve yürüdükleri yoldan gidilebilecek sâdık, vefalı ashâb-ı güzînine de salât ü selam ediyor, yüce huzurunda bir kez daha el açıp, “Amin!” diyoruz:

 

Ey hiç açılmaz gibi görünen kapıları bile ardına kadar açmaya muktedir olan Ulu Rabbimiz! Senden, arkasında hayır ve güzellik olan bütün kapıları en kısa zamanda bizim için de açmanı diliyoruz.

 

Ey bütün sebepleri yaratan ve onlara hükmeden Yüce Sultanımız! Nezdinden göndereceğin inayet sürprizleriyle, bize de, ümitlerimizin ve hayallerimizin ötesinde maksûdumuza, matlûbumuza, mahbûbumuza ulaşacağımız imkanlar lutfet!

 

Nezdinde makbul ve mukarreb kullar gibi, bizleri de emredilen hususlarla meşgul olup tamamını bihakkın yerine getiren.. nehyedilen hususlardan yüz çevirip hepsinden içtinab eden.. hedefinde hep Senin hoşnutluğun olan.. insanların ellerindeki şeylere tama(h) etmeyen.. peygamberâne bir iffet, peygamberâne bir ismet ve peygamberâne bir fetanet peşinde olup, her zaman Senin sâdık u masdûk elçilerinin yürüdükleri şehrahlardan yürüme gayreti içinde bulunan.. gözü-gönlü sürekli Sana müteveccih ve hiç ara vermeden hep ölüm ötesi hayat için hazırlık yapan salih kimselerden eyle!

 

Ya Rab! Bizi dünyada da ukbâda da utanılacak, başımızı aşağıya eğdirecek ve rezil rüsva hale düşürecek işlerden uzak tut ve öyle fecî bir durumla karşı karşıya bırakma! Senden, dostlarının yüzüne baktığın, ellerinden tutup kaldırdığın gibi, bizim yüzümüze de bakmanı, bizi de tutup kaldırmanı istirham ediyoruz. Sana düşmanlıkta bulunanların düştükleri, insanı yerin dibine batıracak, utanılası bir hale düşmekten de yine Senin hıfz u sıyanetine sığınıyoruz.

 

Ya Rabbenâ ve ya İlâhenâ! Sen de biliyorsun ki, bilerek hiçbir zaman Senden başkasına kullukta bulunmadık; bulunmayız da. Biz sadece ve sadece Senin kullarınız. Senden başka hiçbir Rabb tanımadık; zaten Senden başka hiçbir Rabb da yoktur. İşte onun için huzuruna geldik, kapının eşiğine başımızı koyduk, ulûhiyetinin ve rubûbiyetinin ululuğu karşısında boyunlarımızı büküp yüz yere sürdük. Her zaman el-pençe divan durmaya da âmâde bulunuyoruz; ne olur, biz âciz, zayıf, garip ve muhtaç kullarından merhametini esirgeme ve bizi haybet ve hüsrana maruz bırakma!…

 

Ya Rab! En son ve en büyük elçin hürmetine, bizim takdir ölçülerimizle ölçülemeyecek kadar kıymeti haiz aile fertleri ve yol arkadaşları hakkı için, ne olur, niyazımıza cevap ver, hayır istikametindeki dileklerimizi gerçekleştir ve bizi bir an olsun nefsimizle başbaşa bırakma!

Bir Demet Dua-72

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Âlemlerin Rabbi Yüce Mevlâmıza, O Sultanlar Sultanı’nın üzerimizdeki hadd ü hesaba gelmez lütufları adedince hamd ve şükür; mevcûdâtın varlık vesilesi, iki cihan saadetinin rehberi Efendimiz’e, ehl-i beytine, arkadaşlarına da başta Peygamberimiz olmak üzere bütün peygamberân-ı izâmın hasenâtı sayısınca salât ü selâm ediyor; Rabbimizin üst üste ihsanlarıyla bir nebze inşirah bulduğumuz şu günlerde, O Kerem Sultanı’ndan inananların sıkıntılarını bütünüyle izâle buyurması recasıyla bir kez daha ellerimizi kaldırıyoruz:

 

Rabbimiz! Şayet Sen bize azap eder ve ayıplarımızın, günahlarımızın ortaya dökülüp utanılacak hallere maruz kalmamıza müsaade edersen, biz başka hangi kapının tokmağına dokunabiliriz; bizi bu hallere düşmekten başka kim koruyabilir?! Biz Senin kapıkullarınız ve işte bir kez daha, günahlarımız sırtımızda bir kambur gibi, onun hacaletiyle huzuruna geldik. Şayet bizi hata ve isyanlarımızın karşılığı olan ikâba maruz bırakır ve yüzümüzün kararmasına mani olmazsan, Sen de biliyorsun ki biz bunlara fazlasıyla müstehakız. Fakat, dağlar büyüklüğündeki cürümlerimize, günahlarımıza rağmen merhametinin ve şefkatinin enginliğiyle muamelede bulunursan, o da Sana pek yaraşır.

 

Ya Rab! Biz kendi ellerimizle kendimizi beşerî yanlarımızın esiri haline getirdik. Ne olur, Sen, bizi hem cismaniyetimizin hem de yaratılmışlara kulluğun esaretinden kurtar! Bizi ihlas kahramanlarından eyle! Sen kullarına karşı pek merhametli, pek lütufkârsın; bize de lütfunla muâmelede bulunup dosdoğru yolu göster ve geçeceğimiz yolları düz ve pürüzsüz hale getir! Ezelî ilminde kendileri hakkında ebedî mutluluk takdîr ettiğin bahtiyar kulların gibi bizi de Cehennem’den uzak tut! Cehennem’in hışırtılarını bize de işittirme, hissettirme! Bizi de ebedî nimetlerine garket ve mahşer gününün tasa ve sıkıntılarından koru!

 

Efendiler Efendisi’ne, Onun nezih aile fertlerine, seçkin arkadaşlarına salât ü selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz!

Bir Demet Dua-71

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Her türlü noksan ve kusurdan münezzeh, bütün güzel isimlerin, aşkın sıfatların sahibi, yegane mabûd, maksûd ve mahbûb; rahmeti her şeyi kuşatmakla birlikte inanan kullarına hususî ihsan ve in’amda bulunan; gizli açık, her şeyi hakkıyla bilen ve ilmi ezelden ebede her şeyi kuşatan; günahkar kullarını hemen cezalandırmayıp tevbe etmeleri için mühlet tanıyarak onları rızıklandırmaya devam eden Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a, O’nun ilmi adedince hamd ve şükür; beşeriyetin medar-ı iftiharı, Alvarlı Lutfî Efendi’nin ifadeleriyle, “cümlenin şâhı, risâlet burcunun mâhı, habîb-i Kibriya, imam-ı enbiya, emîr-i evliya”, Peygamber Efendimiz’e, âline, ashabına okyanuslardaki su damlacıkları adedince salât ü selam ediyor; merhametine hudut olmayan Yüce Rabbimizin, en yakın zamanda, inananlara içinde bulundukları tasa ve sıkıntılardan çıkış yolları lutfedeceği recâsıyla bir kez daha ellerimizi açıp “Amin!” diyoruz:

 

Azameti ve ululuğu bütün izafî büyüklüklerin kıyas kabul etmeyecek kadar üstünde olan Yüceler Yücesi Rabbimiz! Senin kulun olmak ve Sana kullukta bulunmak bizim için en büyük şeref, en büyük pâyedir ve iftihar vesilesi olarak da kâfî ve vâfîdir. Acz ü fakrımızı itiraf ederek çaresizlik içinde bir kez daha kapına geldik; rahmetinle muamelede bulunup bizi yüce dergahından eli boş, haybet ve hüsrana maruz kalmış bahtsızlar olarak geri çevirmemeni diliyor ve dileniyoruz.

 

Ya Rab! Andolsun ki, Sen bizleri huzurundan boş çevirirsen, sığınacak başka hiçbir melceimiz ve necâtımıza vesile olabilecek hiçbir çaremiz yoktur. Ey fazlı ve lütfu bir nehir gibi sürekli çağlayıp duran ve ey kullarının günahları ne kadar büyük olursa olsun onları mağfiret buyuran merhameti sonsuz Rabbimiz! Gaffâr ism-i celîlin yüzü suyu hürmetine bizi de günahlarımızdan arındırıp tertemiz, arı-duru bir kıvama erdirmeni.. Kerîm ve Latîf isimlerinin hatırına bu kapıkullarını da ihsan ve atâ sağanaklarıyla sırılsıklam hale getirmeni.. kurb-u huzurundan uzak kalmaya sebep olabilecek her türlü mani ve engeli Seninle aramızdan kaldırıp uzaklaştırmanı.. nezd-i ulûhiyetinden göndereceğin tecellî dalgalarıyla, beşeriyetimizden kaynaklanan karanlık noktaları ve boşlukları aydınlatıp kapatmanı.. zâhir ve bâtın hislerimizi istila eden seviyesizlikleri, nâhoş huyları, kaba ve çirkin sıfatları bir daha geri dönmelerine imkan kalmayacak şekilde silip süpürmeni… ve bizi dünya ve âhirette rezil-rüsvay bir duruma düşürmemeni istirham ediyoruz.

 

Bizim de Efendimiz, bütün beşeriyetin de efendisi olan Hazreti Muhammed Mustafa’ya, peygamber hanesinin mümtaz fertlerine ve seçkin arkadaşlarına salât ü selam ederek bunları Sen’den diliyor ve dileniyoruz. Ne olur, merhametinle muamele edip dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..

Bir Demet Dua-70

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Yıldızların, gezegenlerin, ay ve güneşin, ırmakların, denizlerin ve dağların kendi lisanlarıyla sürekli zikir ve tesbihte bulundukları âlemlerin yaratıcısı Yüce Rabbimiz’e, O’nun üzerimizdeki sayılamayacak kadar çok nimetleri adedince hamd ü sena;  yaratılışın gayesi, varlığın özü, peygamberlik hakîkatının zübdesi, kemâliyle Ferîd-i Kevn ü Zaman ve bihakkın Fahr-i Kainat, Cenab-ı Hakk’ın rahmaniyet ve rahîmiyetine en mücellâ, en parlak ayna Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa’ya, tertemiz, pırıl pırıl aile fertlerine, herbiri bir ilâ-yı kelimetullah kahramanı olan kıymetler üstü yol arkadaşlarına da sonsuz salât ü selam ediyor, hak ve hukukun alenen ayaklar altında çiğnendiği, inanan gönüllere karşı düşmanlık hisleriyle her zaman dopdolu olan insafsız tiranların kinlerini, gayzlarını hayasızca gözler önüne serdikleri, müminlerin kalblerine korku ve endişe salıp onları sindirmek için türlü türlü entrika ve komplolara başvurdukları şu tozlu-dumanlı günlerde, âciz, fakir, muhtaç, zayıf kulları olarak bir kez daha ellerimizi açıp kudreti sonsuz, merhameti nihayetsiz Rabbimiz’e içimizi döküyoruz:

 

Ya Erhamerrâhimîn ve ya Ekramelekramîn! Sen bizim yegane Mevlâmızsın. (Kafirlerin ise asla Mevlâ’sı yoktur. Yazıklar olsun onlara; kendilerine yazık ettiler ve ediyorlar.) Biz de derdimizi Sana şerhediyor, hâl-i pürmelâlimizi, kullukla asla bağdaştırılamayacak nâhoş hallerimizi Sana şikayet ediyoruz. Bilerek ya da bilmeyerek içine düştüğümüz günahlardan dolayı bizi azaba maruz bırakma, ikâba uğratma.. insî ve cinnî şeytanların gelip gelip inananların tepesine binmelerine, tebelleş olmalarına da müsaade etme.. enbiyâ-i izâmı ve rusül-ü kirâmı koruyup kurtardığın gibi bizleri de din ve diyanet düşmanlarının şerlerinden, tuzaklarından, hilelerinden kurtar ve her zaman sıyanet buyur!. O sevgili kullarının bazılarına dokunan zararı def ü ref’ etmiş, bazılarını içinde bulundukları sıkıntılardan çekip çıkarmış, diğer bazılarını da kefere ve fecerinin verebilecekleri zararlar karşısında hıfz u inayet seralarına almıştın.

 

Yâ Rabberrahîm! Bize dokunan ve dokunması muhtemel olan zararları da kaldır.. bizi gaflet, heva ve heves gayyalarından kurtar.. hata işlemekten, masiyetlere düşmekten, küfrün ve dalâletin karanlık vadilerine yuvarlanmaktan muhafaza buyur.. marifet basamaklarındaki derecelerimizi yükselt.. kurbiyetinin halavetini ve üns esintilerini gönüllerimize tattır.. bütün hal, hareket, tavır ve davranışlarımızda ruhumuzun heykelini ikâme etmeyi müyesser kıl.. dünyada ve ahirette sağanak sağanak yağdırdığın ve yağdıracağın lütuflarının kadr ü kıymetini bilmeyi de nasip eyle!.

 

Ellerimizi indirirken, yerlerin ve göklerin hürmetine yaratıldığı beşeriyetin kurtarıcısı Peygamber Efendimiz’e, âline ve ashabına bir kere daha salât ve selam ediyor, iki salât ü selam arasına sıkıştırılmış münacaatlara yüce huzurda mutlaka icabet edileceği recasıyla dualarımızın kabulunü bekliyoruz, Rabbimiz!

Bir Demet Dua-69

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Bütün hamdler, senâlar, medihler ve şükürler bütün kainatın yaratıcısı ve yaşatıcısı Yüce Rabbimize olsun. Mevcûdâtın medâr-ı iftiharı Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’ya, medyûniyetimizin sonsuz olduğu gözde ve güzîde âile fertlerine ve ashâb-ı güzînine de nihayetsiz salât ü selam ediyoruz.

 

Ya Rabbe’l-âlemîn ve ya Erhamer’r-râhimîn! Nezdinden irsal buyuracağın bir nurla simalarımızı pırıl pırıl hale getir.. sadrımızı, sinemizi, kâmil imana, tastamam ihsana aç ve bizi, sevip razı olduğun amelleri işlemeye muvaffak kıl!

 

Ya İlahenâ ve ya Mevlânâ! İhlasa erdirdiğin ve nezdinde makbûliyet payesiyle şereflendirdiğin kullarının kalblerindeki kilitleri çözdüğün gibi bizim kalbimizin kapılarını da Senin marifetine ve muhabbetine aç.. paslanmaya yüz tutmuş kilitleri çöz.. bizi kapının eşiğine yüz sürmekten mahrum etme ve o ulu dergahına yüz sürüp bir dilekte bulunduktan sonra da talebimizi reddetmek suretiyle bizi cezalandırma!

 

Ya Rab! Sana sığınıyor, isteyeceğimizi sadece Sen’den istiyor ve yalnızca Sana teveccühte bulunuyoruz. Sen de biliyorsun ki, başka bir şey değil, Sen’den sadece Sen’i istiyoruz ve Rab olarak da birtek Sen’den razı olabiliriz. Ne olur, bahtına düştük, bizi cismaniyetin ve bedene kulluğun derekelerinden (alt basamaklar), kalbin, ruhun ve sırrın derecelerine (üst basamaklar) çıkar. Çıkaracağına inancımız da tamdır, zira Sen bizi ve işlerimizi koruyup kollayan yegane Zat ve biricik dostumuzsun. Biz dostluğun gereklerini ortaya koyamasak, ahdimize sadık ve vefalı olamasak da Sen bizi ümit ettiğimiz hususlarda haybet ve hüsrana uğratma!..

 

Mahlukatın en şereflisi ve mevcudatın Efendisi’ne, hürmete ziyadesiyle layık aile halkına ve ashab-ı güzinine salât ü selam ederek dualarımızı Kabe-i Muazzama’da yapılmış dualar gibi kabul buyurmanı diliyoruz.

 

Ya Rab! Eksik-gedik de olsa, ne olur, şu teveccühümüzü karşılıksız bırakma!

Bir Demet Dua-68

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Evvel-âhir bütün hamd ü senâlar, şükürler Âlemlerin Rabbi Cenâb-ı Allah’a, nihayetsiz salât ü selam da kâinatın medar-ı iftiharı (aleyhi efdalüssalevât ve ekmelüttahiyyât) Efendimiz’in, ehl-i beytinin ve ashâb-ı güzîninin üzerine olsun!

 

Ya Rabbe’l-âlemîn ve ya Ekrame’l-ekramîn ve ya Erhamer’r-râhimîn!

 

Affına sığınarak bir kez daha huzurunda içimizi dökmek, el açıp muradımızı dillendirmek istiyoruz:

 

Ey engin rahmet sahibi ve yegâne merhametli Rahman ü Rahîm Rabbimiz.. Sen’den başka dertlerimize derman olabilecek, hastalıklarımıza şifa verebilecek, keder ve tasalarımızı izale buyurup kalblerimizi imar edebilecek bir güç ve kuvvet yoktur. İstirham ediyor, el açıp dileniyoruz; içimizi Sen’in hoşnutluğuna zıt bütün şâibelerden ve ağyar düşüncesinden temizle.. ne kalbimizde ne de dilimizde, küçük ya da büyük, iddia kokan hiçbir duygu ve düşünce bırakma.. bütün latîfelerimizi nezdinden lutfedeceğin esintilerle lebâleb doldur.. bizim gibi kendi uzaklığının vadilerinde âvâre dolaşanlara kurbet yamaçlarında tenezzüh etme imkanları ihsan et.. bize bahşettiğin nimetlerin lezzetlerini duyur ve içimizdeki şükür hislerini coştur.. zâhirimizi, batınımızı, Sen’in yüce huzurundan uzaklaşmamıza ve Sen’den uzaklığın karanlık çukurlarına düşmemize sebep olabilecek her türlü isten, pastan, kirden ve sisten arındır!.

 

Ya İlâhenâ! Ya Mevlânâ! Gönüllerimize rubûbiyetinin esrarını duyur.. ulûhiyetinin gizli enginlik ve derinliklerini anlamamıza vesile olabilecek bir idrak ufkuyla bizleri ma’mûr kıl.. sıfât-ı sübhâniyenden akıp gelen tecellî hazînelerine basar ve basîretlerimizi aç ve esmâ-i hüsnânın hakîkatleriyle marifet ufkumuzu genişlet, ey ezelî ihsan ve lâyetenâhî lütuf sahibi Rabbimiz!..

 

Ya Rabbenâ! Münacâtımızın âhirinde peygamberler silsilesinin biricik kumandanı Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa’ya, nezîh aile fertlerine, tertemiz, pırıl pırıl ashâb-ı güzînine bir kere daha salât ü selam ediyor, dualarımızı salih kullarının duaları gibi kabul etmeni diliyoruz! Ne olur, ümitlerimizde bizi haybet ve hüsrana uğratma! Amin!

Bir Demet Dua-67

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Kainattaki her bir varlığı ulûhiyetine ve rubûbiyetine delil yapıp kullarının yürüyeceği yollara işaretçiler koyan Rabbimize hadsiz şükürler, nihayetsiz senalar; kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı rehberimiz Efendimiz’e, aile fertlerine, yol arkadaşlarına salât ü selam ediyor, Rabbimize yalvarıp yakarmaya, dua ve niyazlarla gönlümüzü ortaya koymaya havadan, sudan daha fazla muhtaç olduğumuz şu günlerde bir kere daha ellerimizi açıyoruz:

 

Ey bütün mevcûdâtın yaratıcısı ve yaşatıcısı olan Yüce Allahımız! Sen Zât-ı Ecell-i A’lâsına hiçbir arazın ârız olamadığı, gücünü, kuvvetini hiçbir çerçevenin kuşatamadığı ve hiçbir beyanın Kendisini hakkıyla ifade edemediği yegâne Zât’sın! Bütün âleme yerleştirdiği alâmetlerle seyyarelerden zerrelere varana kadar topyekün mahlûkat tarafından eksiksiz bilinip tanınan ve varlığı kendinden Mevcûd-u Hakîkî de yine Sensin! Hiçbir delil ve hiçbir bürhan mevcudiyetini ispata kâfî gelemez. Varlığını, kullarının kalblerine yerleştirdiğin imanla duyuran ve varlık âlemindeki her şeyden daha ayan olan Sensin! Biz, Senin kapıkulların, varlığımızı Sana borçlu olduğumuz gibi, onun devamı da yine Senin devam ettirmenle mümkün olmaktadır. İşte bu hislerle Sana yöneliyor, Sana tevekkül ediyor, kudretinin azametine, ilminin ihatasına, iradenin şümûlüne, sem’ ve basarının da nüfûzuna dayanarak, bize de vahdaniyetinin esrarını duyurmanı istirham ediyoruz. Ruhlarımızı sıfât-ı sübhaniyenin tecellîleri ile pırıl pırıl hale getir ve kalblerimizi marifetinin nurları ile bütün kirlerden, paslardan ve ahlâk-ı zemîmeden temizle!…

 

Salât ü selamla kaldırdığımız ellerimizi, bir kere daha Efendimiz’i, O’nun biricik aile fertlerini, yıldızlar kadar yükseklerde pervaz eden ashabını hayırla yad ederek indiriyor ve bunları Senden diliyoruz Rabbimiz!

Bir Demet Dua-66

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Kâinatın bütün zerreleri –hem hep beraber hem de teker teker– acz ve ihtiyaç lisanlarıyla, varlığına ve birliğine şehadet ettikleri Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdler, senâlar, şükürler olsun. Ve varlığın şifresini çözüp, âyât-ü beyyinâtını keşf ve beyan eden Habîb-i Ekremi ile âl ü ashabına, sair enbiya ve mürselîn ihvanına ve ibâd-ı sâlihîne salât ü selamlar olsun…

Ey ululuğu ve azametiyle beraber bize bizden daha yakın bulunan Yüceler Yücesi Rab! Talep ettiğimiz şeylerin biricik sahibi Sensin; her zaman acz u fakr ve ihtiyaçlarımızın ibresi de Seni gösteriyor; öyleyse başka hangi kapıya yönelebiriz ki.!

Bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz hadd ü hesaba gelmeyecek kadar hata ve günahlardan dolayı Sen’den cüdâ düştük. Bu acınacak halimizi Sana arzediyor ve yakınlığını diliyoruz. Diliyoruz Rabbimiz zira biliyoruz ki, Sen’in lütf u keremin sadece mukarrebîne has değildir; bilakis Sen şayet dilersen bizler gibi isyan vadilerinde dolaşan kullarına da ihsanda bulunur ve nimetlerini sağanak sağanak yağdırırsın, ey rahmeti her zaman gazabının önünde olan Rahman ve ey sevdiği kullarını, zâlimlerin, fâcirlerin, fâsıkların, münafıkların ve mülhidlerin acımasızlığına asla terketmeyen Rahîm!

Ey selamet ve esenliğin kaynağı, biricik melceimiz, yegâne Rabbimiz!

Biz mücrim kullarını bütün yaramaz ve uygunsuz düşünce ve davranışlardan sıyanet buyur.. topyekün bela ve musibetlerden bizi koru.. dünyada da, ahirette de utanç verici, yüz kızartıcı, rezil rüsvâ edici hallere düşmekten muhafaza et!

Yâ Mevlânâ Yâ İlâhenâ! Biliyor ve inanıyoruz ki, Sen, kullarının ibadet ü tâatına asla ve kat’a muhtaç olmadığın gibi, onların işlediği masiyetler de Sen’in ululuğuna asla zarar veremez. Ne olur, bahtına düştük, kasden ya da min gayr-i kasdin, içine düştüğümüz kusurlardan dolayı bizi muâheze etme! İhlas-ı tâmma mazhar olmuş kullarının arasına bizi de al ve ibadetlerimizin riya ve süm’a gibi virüslerle kirlenmesine izin verme!..

Niyazımızın âhirinde Hakk’a kurbet kahramanlarının seyyidi, Sen’in Habîbin ve Rasûlün Hazreti Muhammed’e ve yine Sana vuslat iştiyakıyla her zaman yanıp tutuşmuş âl ü ashabına salât ü selam ediyor, dualarımızı Kâbe-i Muazzama’da, sâat-i icabede, makbul kullar tarafından yapılmış dualar gibi kabul etmeni diliyoruz. Yakarışlarımızı kabul buyur Rabbimiz! 

Bir Demet Dua-65

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

“Allah” ism-i celîli ile, Vâcibü’l-Vücud olduğunu.. “Rab” ism-i mübecceliyle, terbiye edip yetiştirdiğini.. “Melik” ism-i mübarekiyle, her şeyin mâliki bulunduğunu.. “Kuddüs” ism-i mukaddesiyle, bütün kusurlardan münezzeh ve müberra olduğunu.. “Selâm” ism-i ilâhîsi ile, kullarına selamet ve esenlik, “Mü’min” ism-i sübhanıyla da güven ve emniyet verdiğini ilan edip talim buyuran “esmâ-i hüsnâ”nın sahibi Yüceler Yücesi Rabbimize, O’nun esmâ-i ilahiyesi ve sıfât-ı sübhaniyesi adedince hamd ve şükür; ism-i âzamın biricik mazharı, peygamberlik silsilesinin mührü, gizli mana hazinelerinin anahtarı Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhisselam)’a, âline ve ashabına da O Nebiler Serverinin ve ümmetinin hasenatı adedince salât ü selam ediyor, “Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var!” buyurarak kapıkullarını hep dergahına tevcih buyuran Rabbimiz’e bir kez daha el açıp “Amin!” diyoruz:

 

Kudretine ve merhametine hudut olmayan Ululardan Ulu Rabbimiz!

 

Ömürleri vefa ettikçe dergahının bendeleri olarak kalmaya, tâ “elest bezmi”nde söz vermiş yolunun bu yolcularını, bütün şek ve şüphelerden kurtulup imanî hiçbir meselede herhangi bir tereddüt ve kuşkuya düşmeyecek ölçüde tam bir yâkînle ve Sana sonsuz itimat ve güvene vesile olabilecek kıvamda hakiki bir tevekkülle donatmanı ve böylece desteklemeni diliyoruz. Simalarımızı ve dünyanın dört bir bucağındaki kadın-erkek bütün kardeşlerimizin, sevenlerimizin, sevdiklerimizin nâsiyelerini esmâ-i hüsnanın ve sıfât-ı sübhaniyenin nurlarıyla tenvîr buyur ve pırıl pırıl hale getir.. hepimizin üzerine marifet tecellîlerini yağmurun semadan inmesi gibi sağanak sağanak indir.. sürpriz nimetlerinle bizi de sevindir, ey sınırsız ikramlarıyla bütün varlığı donatan Atûf ve ey her zaman ilahî rahmetiyle muamele edip mahlukâtın bağrına da şefkat hissi dolduran Raûf!

 

Yüce Mevlâmız!

 

Bizi ulu dergahından göndereceğin gaybî zırhla öyle donat ki, Senin masum kullarına adavet beslemeyi bir meslek ve bir hobi haline getiren amansız ve emansızların elleri bize uzanamasın! Şayet, nefislerine zulmederek kendilerini kin, haset, düşmanlık ve zulüm gibi çirkin ve kaba sıfatların mahbusu haline getirmiş o tali’sizlerin hidayetini murad buyuruyorsan en kısa zamanda onların kalblerini de İslam, Kur’an ve iman istikametinde yumuşat! Yok eğer ıslahları kâbil değilse, kalbleri de hakka, hakikate bütün bütün kapanmış ve kapkara hale gelmişse, ellerine kelepçeler, ayaklarına da prangalar vur.. çirkin ve menfur emellerine ulaşmalarına asla fırsat verme!. Habibinin ve ashabının yalvardığı gibi biz de yalvarıyoruz: Ne olur, bu âciz ve korunup kollanmaya muhtaç kullarını, mülhitlerin tecavüzünden, münafıkların şerrinden, fasıkların fitnesiden sıyanet buyur!

 

Ya Rab! Niyazımızın sonunda mukarrebliğin zirvesi Efendimiz Hazreti Muhammed’e, ihlas burcunun kahramanları olan aile halkına ve yol arkadaşlarına salât ü selam ediyor; gönüllerimiz reca duygusuyla dopdolu olarak bir kez daha rahmet-i ilahiyene sığınıyoruz. Dualarımızı kabul eyle, Rabbimiz!

Bir Demet Dua-64

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Ya Rab! Bir kere daha kapının tokmağına dokunup huzuruna dehalet ederek aczimizi, fakrımızı ve çaresizliğimizi Sana, sadece Sana arzediyoruz:

 

“Önümüzdeki yollar sarp ve yokuş.. her köşe başında bir sürü gulyabâni gayızla gerilmiş hücûm ânı ve hücûm bahanesi bekliyor.. dillerinde, irtica, gericilik, teokrasi ve fundamentalizm, ellerinde gücün her çeşidi ve hayallerinde bin bir entrika.. eğer biz onların dediği gibi dine, dünyaya, ilme ve gelişmeye karşı isek, Sen bizi bu sapıklıktan halâs eyle..? Liyakatımız yoksa, yolların mütedeyyin, mütemeddin, müterakkî ve ilim aşığı insanlara açılması için bizleri huzuruna al ve yolları aç! Yok karşı taraf yanılıyorsa, içlerinde salâha açık ruhlardan hidayetini esirgeme! Temerrüd ve din düşmanlığını meslek edinenlerin de birliklerini boz! Düzenlerini başlarına yık! Yurtlarına-yuvalarına feryad sal! Ve bütün inananları, bu karanlık düşünce, karanlık ruh ve kara seslerin, gayretine dokunduğuna inandığımız tecavüzlerine, tahkirlerine, tezyiflerine ve plânlarına karşı kapının sadık kullarını koru…!”

 

Rabbimiz! Üzerimizdeki sayılamayacak kadar çok nimetlerin ve lütufların adedince Sana hamd ü sena, iki cihanın vesile-i saadeti, insanlığın medâr-ı şerefi, peygamberler ordusunun seraskeri ve ins u cinnin yanıltmayan rehberi Efendimiz Hazreti Muhammed’e, âline ve ashabına da sonsuz salât ü selam ediyoruz.

 

Ne olur, halimize merhamet et; et de nezdinde kurbet kahramanlığını ihraz etmiş ve makbul kulların arasına girmiş seçkinlerin evsaf-ı hasenesiyle bizim ruhlarımızı da güzelleştir.. sevip hoşnut olduğun salih amelleri işlemeye bizleri de muvaffak kıl.. bu bendelerini de, sürekli Senin kapının önünde, o kapının aralanmasını bekleyen yüzü yerde, tevazu, mahviyet ve hacâlet kahramanlarından eyle.. sadakatle Sen’in ulu dergahının önünde bekleyip duran sıddıkları doyurduğun gibi, bu marifete muhtaç kullarını da ulvî marifet tecellilerin ile doyur!.

 

Yâ Rabbenâ ve Yâ İlâhenâ!

 

Bizi nezdinden öyle bir inayetle te’yîd buyur ki, gönüllerimiz ve ruhlarımız gerçek hayatın içlere inşirah salan nefesleriyle dolup taşsın.. imanın hakikatini göster.. yakîn zirveleriyle tanıştır; tanıştır da ihlas ve samimiyet, fıtratlarının bir derinliği haline gelmiş salih kullarının teveccühleri ölçüsünde bir teveccühle yüzlerimizi Sana çevirebilelim; Sen’in kapından başka hiçbir kapının dilencisi olmayalım ve Sen’den gayrı hiçbir şeye gizli-açık kullukta bulunmayalım.

 

Yâ Rab! Bütün maksutların ve mahbubların ötesinde yegane matlup Sen’sin! Kalbler de perçemler de Sen’in elindedir. Bütün her şeyin, önünde-sonunda varıp dayanacağı biricik mercî’ de yine Sen’sin!..

 

İhlasa erdirilmiş bahtiyar kulların seyyidi ve rehberi Efendimiz Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa’ya, peygamber hanesinin seçkin fertlerine ve her biri bir sevgi ve muhabbet kahramanı olan sahabî efendilerimize salât ü selam ederek bunları Sen’den dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..

Bir Demet Dua-63

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Her zaman içlere inşirah salan âdât-ı sübhaniyesinden engin lütuflarıyla, kış mevsimlerinin ardından baharları, gecelerin arkasından gündüzleri, buhranlı zaman dilimlerinin peşinden de aydınlardan daha aydınlık bayram günlerini yaratan kainatın rabbi Yüce Allah’a, ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları ve çöllerdeki kum taneleri adedince hamd ve şükür; hürmetine evrenin yaratıldığı, sünnetine ins ü melek bütün varlığın hayran kaldığı, Habîb-i Hüdâ, Şefkat Peygamberi, efendimiz Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa’ya, insanlık âleminin yüz akları olan âline ve ashabına da nihayetsiz salât ü selamlar ediyor, günlerin nevbahara döneceği, alacakaranlıkların yerini cennet yamaçları gibi yemyeşil bir iklimin alacağı demlerin heyecanıyla bir yandan ümitle bekliyor, bir yandan da Ulu Mevlâmız’a yalvarıyoruz:

Rabbimiz! Dünyaya, ukbâya ve bu iki diyar arasında bir geçit sayılan kabir âlemine ait endişelerimizi emn ü emana çevir.. dualarımıza icabet et.. beslediğimiz ümitlerimizi haybet ve hüsranla neticelendirme.. herhangi bir talep ve istek izhar etmediğimiz bir zamanda, Sen, rahmet ve merhametinin, lütuf ve inayetinin neticesi –değerlendirilip nemalandırılmaya açık– bir ilk mevhibe olarak bizleri varlık sahasına çıkardın; hayat nimetiyle şereflendirdin ve bunların da ötesinde imanla, İslam’la pâyelendirdin.

Yâ Rab! İşte bir kez daha kapına geldik. Rızan istikametindeki arzu ve recalarımızı kabulle karşılaman istikametinde içimizi Sana açıyoruz. Ne olur, salih kullarının niyazlarını kabul buyurduğun gibi bizim dualarımızı da kabul buyur!.

Ey bütün hamd ü senâların yegâne sahibi ve biricik mercii Yüce Rabbimiz! Hazinelerinden bizlere lutfettiğin bütün nimetler, kalblerimizi donattığın tüm zînetler ve ruhlarımıza sevdirdiğin topyekün güzellikler için biz de Sana hamd ve şükranlarımızı arzediyoruz. Bahtına düştük, halimize merhamet eyle ve lütfen bu kadar ikram ü i’zaz ve ihsanda bulunduktan sonra bunları geri almak suretiyle bizi ikab etme.. hoşnutluğundan mahrum bırakmak suretiyle cezalandırma!.. Sana doğru yürüdüğümüz rıza yolunda hususî inayetinle bizi teyi’d buyur ki, huzuruna yüzümüz ak olarak gelebilelim.

Rabbimiz! Niyazımıza hitam-ı misk olacağı mülahazasıyla bir kez daha yakîn-i etemmin biricik kahramanı ve beşeriyetin en şereflisi efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile halkına ve arkadaşlarına salât ü selam ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı istirham ediyoruz. Lütfundan ve kereminden dileniyoruz, lütfen bizi duaları kabul olmayan tali’sizlerden eyleme! Amin!…

 

 

Bir Demet Dua-62

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Evvel-âhir bütün hamd ü senalar âlemlerin rabbi Yüce Allah’a, topyekün salât ü selamlar da Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’ya, âline, ashabına ve ihsan şuuruyla onlara ittiba eden salih kullara olsun! Şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakmayacağı, akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cismânîliğin baskılarından, gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin zehirli oklarından sıyanet eyleyeceği recalarıyla her zaman ulu dergahına müracaatta bulunmayı kulluğumuzun en önemli rükunlarından birisi saydığımız Yüce Rabbimiz’e bir kere daha iltica ediyor, bir kez daha ellerimizi kaldırıyoruz:

 

Ey hem kudretine hem de merhametine hudut olmayan biricik Rabbimiz! Senden nezd-i ulûhiyetinden göndereceğin mukaddes bir ruhla sinelerimizi tertemiz hale getirmeni, basiretlerimizi keskinleştirmeni ve önlerindeki perdeleri kaldırarak mükaşefe yollarını açmanı diliyoruz. Ne olur, Senin büyüklüğüne layık feth-i mübînleri bizim için de müyesser kıl ve yüce katından lütuf buyuracağın ilm-i ledün ve rahmanî tecellîlerle bizim kalb kâselerimizi de doldur!

 

Ey sevip hoşnut olduğu kullarını her zaman koruyup kollayan Sultanlar Sultanı! Sen’in hıfz u inayetinden başka sığınacak melce’ ve dayanağı olmayan bu zayıf ve garip kullarını da, önümüzden ve arkamızdan gelebilecek tehlikelerden sıyanet buyur; buyur ki Sen’in saîd kullarından olalım ve şekavet derelerine düşmekten kurtulalım.

 

Ey zikrinden âciz olduğumuz biricik Mezkûr ve şükrüne tâkat getiremediğimiz yegane Meşkûr!

 

Bize Sen’i anma hususunda bir an bile fütur getirmeyecek diller, muradını anlamaya muktedir gönüller, sağanak sağanak gönderdiğin nimetlerine karşı hamd ve şükür duygusuyla gerilmiş zihinler ver.. sinelerimizi ilmine muvafık bilgi ve hikmet damlacıklarıyla doldur.. günahlarımızı yarlığa.. bizi, kadın erkek bütün kardeşlerimizi, Habîbin’in yolunda yol arkadaşlığı yaptığımız dostlarımızı ve yine sırf Senin hoşnutluğun için birbirimizi sevdiğimiz kardeşlerimizi gönüllerde birer yâd-ı cemîl haline getir ve hepimizi Naîm cennetlerinin vârisleri kıl!

 

Niyazımızın sonunda bir kere daha rıza üveyki Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’ya, vefa ehli âline ve ashabına salât ü selam ediyor, dualarımızın hüsn-ü kabûle mazhar dualardan olmasını ümid ediyoruz. Ne olur Rabbimiz, merhametinle muamelede bulun ve bizi duasına icabet edilmeyen bahtsızlardan eyleme! Amin!…

Bir Demet Dua-61

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Bizi insan olarak yaratan, yarattıktan sonra hadd ü hesaba gelmeyecek kadar lütuflarla donatan, bütün bunların ötesinde de iman ve İslam nimetiyle payeler üstü payelere ulaştıran âlemlerin rabbi Yüce Allah’a, O’nun ilmi adedince hamd ve şükür, habîb-i kibriyası, rasûl-ü müctebası Hazreti Muhammed Mustafa’ya, âline ve ashabına da zerrât-ı kâinat adedince salât ü selam ediyor; mazlumların, mağdurların gözyaşlarının ve kanlarının seylaplara dönüştüğü, en mukaddes değerlerimize akla-hayale gelmedik saygısızlıkların yapıldığı, içi kin ve nefretle dolu zâlimlerin küstahlaştıkça daha bir küstahlaştığı şu talî’siz günlerde Kudreti Sonsuz rabbimizin inananlara nezdinden fereç ve mahreçler göndereceği, bir türlü yola gelmeyen tiranlara en yakın zamanda hadlerini bildireceği niyazıyla bir kere daha ellerimizi semaya kaldırıyoruz:

Yâ İlahenâ ve Ya Rabbenâ! Kalb gözü açık olanların bütün eşyada ayan-beyan görebileceği Zâhir Sen, gayblar gaybı Bâtın Sen, dillerde vird ü zeban Sen, esmâ-i hüsnasıyla malum, sıfât-ı ulyâsıyla maruf da yine Sen’sin. Sen’den zâhirimizi tertemiz hale getirmeni ve batınımızı da nûrânîlerin içleri gibi tenvîr buyurmanı diliyoruz. Bizim yanımızda ol, aleyhimizde olma.. işlerimizi yoluna koy.. sevip hoşnut olmadığın ne kadar kötü haslet ve ne kadar çirkin davranış varsa onların hepsiyle bizim aramızı –doğu batı arası kadar– uzak tut!.

Ey yücelerden yüce ve kullarına onların şah damarlarından daha yakın Rabbimiz! Bizim Sen’den uzaklığımızı düşünüp Sana avazımız çıktığı kadar yüksek sesle nida ediyor ve yine Sen’in bize yakınlığını mülahazaya alarak da fısıltı halinde münacaatta bulunuyoruz. Ne olur, bahtına düştük, bizi sâlih ameller işlemeye muvaffak kıl; nebîleri, sıddıkları, şehitleri ve daha başka mukarreb kullarını Kendine yakınlaştırdığın gibi biz âciz ve muhtaç kullarını da yakınlaştır!…

Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile fertlerine ve  bütün ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz…

Bir Demet Dua-60

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Her şeyi görüp bildiği, her şeyden haberdar olduğu halde her zaman hilmiyle muamele edip, günahlara düşen kullarına ceza vermekte acele etmeyerek onlara defalarca Hakk’a rücû ve teveccüh imkanı lutfeden âlemlerin rabbi Yüce Mevlâmız’a, O’nun üzerimizdeki nimetleri adedince hamd ü sena, biricik rehberimiz, sevgili önderimiz, efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’ya, nezîh ve pak aile efradına, her biri kulluk kahramanı ve teblîğ sevdalısı ashab-ı güzînine de çöllerdeki kum taneleri sayısınca salât ü selam ediyor, topyekün insanlığın çeşit çeşit buhranlara sürüklenmek istendiği şu zor günlerde içimizdeki hüzün ve tasayı Rabbimiz’e arzediyor ve yüce huzurunda elpençe divan durarak bir kez daha içimizi döküyoruz:

 

Ya Rabbena ve Ya İlahena! İçler acısı halimize merhamet buyurup bize de re’fet ve lütufla muamelede bulunmanı ümid ediyor ve diliyoruz. Sana iman etmiş insanlar olmanın izzetini bizim gönüllerimize de duyur! İçine düştüğümüz bir kısım yakışıksız fiillerden dolayı bizi muâheze etmemen ve taksîratımızdan dolayı cezalandırmaman evvel-âhir niyazımızdır. Sen dilediğini yapmaya muktedir yegane Zât, biz ise Sen’in bir kısım günahkar kullarınız; ne olur, cismaniyetin ve hayvaniyetin kirlerinden bizleri de arındır ve sâlih kullarını hususî inayet ve sıyanetinle nasıl te’yîd buyurmuşsan bizi de öyle tutup destekle! Nezd-i ulûhiyetinden göndereceğin fevkalade ve sürpriz tecellilerle ölmeye yüz tutmuş kalblerimizi ve sönmek üzere olan ruhlarımızı ihya buyur.. maddî-manevî hastalıklarımıza şifa ihsan et.. sinelerimizi paklaştır, gönüllerimizi pür nur eyle.. halimizi salaha erdir; hem öyle erdir ki, ey biricik Mevlamız ve biricik Seyyidimiz, içimizde sadece sâlih düşünceler kalsın ve kalblerimiz fâsit bütün mülahazalardan, hatta onların kırıntılarından bile sıyrılsın!.

 

Rabbimiz! Yüce katından öyle bir rida ile biz muhtaç ve müştak kullarını giydir ki, şeytanların ve durma dinlenme bilmeden hep kötülüğü emredip duran nefs-i emmarenin zararlarından emin olabilelim!

 

Bizim de Efendimiz, bütün ebrar ve ahyârın da Efendisi olan Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa’ya, peygamber hanesinin seçkin fertlerine ve ashâb-ı güzîne salât ü selam ederek bunları Sen’den dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..

Bir Demet Dua-59

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Âlemlerin rabbi Yüce Allah’a, kainatta cilvelenip duran tecellileri adedince hamd ve şükür, varlık âlemine bir rahmet ve topyekün beşeriyete bir şefkat peygamberi olarak irsal buyurduğu, gözleri elâ, kameti bâlâ, kakülü amber, saçı reyhan İnsanlığın İftihar Tablosu Efendimiz’e, âline ve ashabına da sayısız salât ve selam ediyor, sinelerimizde Allah ve Peygamber sevgisi, niyetlerimizde de Rabbimiz ile kulları arasına girmiş bütün engelleri kaldırma ve Efendiler Efendisi’ni bütün insanlığa tanıtıp sevdirme mefkuresi, bir kez daha Rabbimizin inayet ve sıyanetine sığınıyoruz:

 

Ey merhameti sonsuz Yüce Allahımız! Biz âciz ve pürkusur kullarını Senin sevmediğin ve hoşnut olmadığın vadilerde dolaşmaktan muhafaza buyur.. Senin yüce nezdinde mâlâyaniyat sayılan ne kadar meşguliyet varsa bizi onlardan uzak tut.. ne şekilde ârız olursa olsun, bütün bulanık düşüncelerden ve kirli hayallerden de zihnimizi ve kalbimizi koru.. enbiyâ ve mürselîn efendilerimizi donattığın gibi, onların yollarından yürümeye azmetmiş bu muhtaç bendelerini de değişik ve sürpriz mevhibelerinle donat!..

 

Ey her şeye gücü yeten ve kullarına onların şah damarından daha yakın olan Rabbimiz! Gidecek başka hiçbir kapısı olmayan ve işlerini yoluna koyabilecek yegane güç ve kuvvet sahibi olarak sadece Seni bilip Seni tanıyan bir düzine çaresiz yine kapına geldik ve yine bize yardımcı olmanı diliyoruz. Ne olur, bizi göz açıp kapayıncaya kadar hatta daha az bir zamanda bile nefsimizle başbaşa bırakma.. nurunla tecellî buyurup, Sana ulaşan yolları bize de göster.. fazlınla bizi öyle çepeçevre kuşat ve öyle iğnâ buyur ki, Senden başka hiçbir kimseye en ufak bir ihtiyacımız kalmasın; kalmasın da Senin hakîkî dostların gibi biz de her zaman başkalarına karşı müstağnî yaşayabilelim.

 

Rabbimiz! Sana dilbeste olmuş ve Rasûlü’nü gönülden tasdik etmiş şu kullarını Yüce Nebî’nin risalet davasını omuzlamaya muktedir sâbit kadem insanlar haline getir.. (getir ki, ufkumuzu Sadece Senin nâm-ı celîlini ve Rasûlünün yâd-ı cemilini âfâk-ı âleme ulaştırma gaye-i hayali tutsun ve kalbimiz yüce dinine hizmet etme düşüncesinden başka bütün yüklerden kurtulsun.) Aynı zamanda bizi bu ağır ve zor yolda inayetinle takviye buyur, buyur ki Senin işaret ettiğin istikâmette yürümeye muvaffak olabilelim.. bâtın ve zahirimizi, sevdiğin kullarının evsâf-ı hasenesi ve nezd-i uluhiyetinde hoşnutluğa mazhar olmuş amelleriyle güzelleştir.. ulûhiyet ve rubûbiyetinin esrârından bizim üzerimize de sağanak sağanak yağdır!

 

Niyazımızın sonunda bir kere daha rıza üveyki Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’ya, vefa ehli âline ve ashabına salât ü selam ediyor, dualarımızın hüsn-ü kabûle mazhar olmuş dualardan olmasını ümid ediyoruz. Ne olur Rabbimiz, merhametinle muamelede bulun ve bizi duasına icabet edilmeyen tali’sizlerden eyleme! Amin!…

Bir Demet Dua-58

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a sonsuz hamd ü sena, habîb-i ekremi, efendimiz Hazreti Muhammed’e, âline ve ashabına da nihayetsiz salât ü selam ediyor, bizlere, bizi aşan istidatlar ve o istidatlarda inkişaflar bahşedeceği recasıyla, Rahmet Sultanı Rabbimizin, gönüllere itminan, sinelere de inşirah veren yüce huzurunda bir kez daha ellerimizi kaldırıyoruz:

 

Ey yücelerden yüce Sultanımız!

 

Senden, ulu ve münezzeh Zât’ının nurlarıyla kalblerimizi ulvî hakîkatlere açmanı dileniyoruz. Salih kullarını aynı zamanda birer idrak ve anlayış kahramanı haline getirdiğin gibi bizi de nezd-i ulûhiyetinden göndereceğin marifet vesilesi ilimle donat ve idrak ufku açık kullarından eyle.. dostlarının duyuş ve görüş hislerini nasıl inkişaf ettirmişsen, bizleri de öyle, sadece Sen’i görüp Sen’i duyan ve başka şeylere bakarken de yine Sen’in işaret ve emir buyurduğun çerçevede bakan bahtiyar kullardan kıl!

 

Ey Mevlâ-yı Müteâl!

 

Gelip Sana ulaşan yolları biz şaşkın kullarına da göster.. fazlınla işlerimizi kolaylaştır ve bizi başka değil sadece –libasların en hayırlısı olan– takva elbisesiyle zinetlendir. Bütün bunları Sen’den diliyoruz Ya Rabbenâ; diliyoruz, çünkü Sen her şeye gücü yeten, kudreti sonsuz yegane zâtsın.

 

Rabbimiz! Ne olur, bize de rahmet, şefkat ve merhametinle muamelede bulun; bulun da her türlü tasa, gam ve darlıktan çıkış yolları nasip eyle!

 

Efendiler Efendisi’ne, Onun nezih aile fertlerine, yıldızlar kadar parlak ve seçkin arkadaşlarına salât ü selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz!

Bir Demet Dua-57

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Şefkati ve merhameti sonsuz âlemlerin Rabbi Allah’a, O’nun kainatın bağrında cilvelenip duran rahmet tecellileri adedince hamd ü sena; kainata rahmet ve şefkat peygamberi olarak irsal buyurduğu Peygamber Efendimiz’e, aile efradına ve sahabe-i güzinine de nihayetsiz salat ü selam olsun!

 

Allahım! Bütün eşyadan önce var olan Evvel, Sensin; Senden önce hiçbir şey yoktu. Her şey göçüp gittikten sonra bâkî kalacak Âhir, Sensin; Senden sonra hiçbir şey kalmayacaktır. Sayısız açık delillerle varlığı meydanda olan Zâhir Sensin; Senden ayan hiçbir nesne olamaz. Varlığının keyfiyeti gözlerden ve idrakten uzak olan Bâtın da yine Sensin; Senden başka hiçbir şey bizzat mevcut değildir.

 

Yüce Rabbimiz! Seninle aramıza –göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa– hiçbir engelin girmesine fırsat verme ve bizi hiçbir zaman huzurundan kovma! Bize –bizim istihkakımıza göre değil de– Sen’in keremine yakışır bir şekilde muamelede bulun. Ne olur, işlediğimiz günahlardan dolayı bizi azaba uğratma!

 

Ya Rab! Bu muhtaç ve müştak kullarına muhabbetinin halavetini tattır da, sinelerimiz inşiraha ersin.. marifetinin nurlarıyla zâhir-bâtın bütün latîfelerimizi öyle aydınlat ki, kalblerimiz bir kez daha hayat bulsun.. gönüllerimizi esmâ-i hüsnânın ve sıfât-ı sübhâniyenin ziyasıyla tenvir buyur.. ayrıca, bizi Yüce Nebi’nin sünnetini ihya edebileceğimiz kıvamda faydalı bir ilimle rızıklandır!

 

Rabbimiz! Bütün bunlara mazhar olabilmek için Senin rahmet ve merhametine iltica ediyor; havl ve kuvvetine sığınıyoruz.. Sana, Senin yüce dinine ve sevgili kullarına karşı kin ve gayzla köpürüp duran insafsız ve vicdansızları da yine Sana havale ediyoruz!…

 

Ellerimizi indirirken, arz u semayı yüzü suyu hürmetine yarattığın Kainatın İftihar Tablosu Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa’ya, âline ve ashabına bir kere daha salât ü selam ediyor, iki salât ü selam arasına sıkıştırılmış niyazların reddolunmayacağı ümidiyle dualarımızın kabulunü bekliyoruz, Rabbimiz!

 

 

Bir Demet Dua-56

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Yaralarımızı sarıp ızdıraplarımızı dindireceği, kin ve nefretle atan kaskatı kalbleri yumuşatıp nazarî insanlıktan amelî insan olmaya yükselememiş bahtsızların tali’lerine de bir ışık yakacağı recasıyla hep ulu dergahının önünde bekleştiğimiz Yüce Rabbimiz’e mahlukatın nefesleri adedince hamd ü sena; Efendimiz Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa’ya, dupduru aile fertlerine, nezih ashabına kainattaki zerreler sayısınca salât ü selam ediyor, dudakları tazimle süslü kullarının yakarışları arasında rahmeti sonsuz Mevlâ-yı Zülcemâl’in bizim dileklerimize de icabet buyuracağı ümidiyle bir kez daha ellerimizi kaldırıyoruz:

 

Ey Rabbimiz ve ey yegâne İlahımız!

 

Zihinlerin idrakinden aciz olduğu yücelerden yüce Zâtın, ulvî sıfatların, birbirinden güzel isimlerin hakkı için ve Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (sallallahü aleyhi vesellem) hürmetine sinelerimizi tertemiz hale getirerek pürnur eyle.. her şeyin başı ve bütün sevgilerin de en saf, en duru kaynağı olan muhabbetine mazhar kıl ve ‘mustafeyne’l-ahyar’ diye tavsif buyurduğun seçkinlerden seçkin kullarının evsafıyla bizleri de donat.. her zaman ve her yerde işiten kulağımız, gören gözümüz, hisseden kalbimiz ol ve nezdindeki ilm-i ledünden bizleri de hissedar eyle!

 

Ey merhameti hayallerimizin sınırlarını aşkın Merhametliler Merhametlisi!
Biz nâçar ve kimsesiz kullarına da şefkatle muamelede bulun!
Ey bize her şeyden daha yakın bulunan Yüce Rabbimiz!
Bizleri uzaklığın yakıp kavuran soğuğundan kurtar.. gerçek bulacağını bulmuş ve başka aramalardan kurtulmuş vuslat kahramanlarının, gezip yüzmeden sıyrılmış temkin erlerinin zümresine bizi de dahil eyle.. lâhut âleminin ferah-feza ikliminin kapılarını bu müştak kulların için de arala.. hidayet tacıyla taçlandırarak himayene al ve sevip hoşnut olduğun kullarını her zaman muhafaza buyurduğun gibi bizi de koruyup kolla!

 

Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..

Bir Demet Dua-55

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Kainatın yaratıcısı ve yaşatıcısı Yüce Allah’a sonsuz hamd ü sena ve şükür;
bütün resullerin seyyidi, enbiyanın imamı, asfiyanın serveri, mahlukatın ekmeli
ve mürşidlerin sultanı Hazreti Muhammed Mustafa’ya, âline ve ashabına da
nihayetsiz salât ü selam ediyor, şu kutlu zaman diliminde yeryüzünün en
bereketli ve en mukaddes beldelerini ziyaret için fevc fevc akın eden
yüzbinlerce misafirinin dualarına icabette bulunduğu gibi Rabbimizin biz nâçâr
kullarının niyazlarını da kabul buyuracağı ümidiyle ellerimizi bir kere daha
kaldırıyoruz:

 

Ey her zaman kullarına rahmet ve merhametiyle muamele eden Yüce Allahımız!
Sen’den bu düşkün kullarına da merhamet edip bizi de iman-ı kâmil ve marifet-i
tâmme ile donatmanı dileniyoruz. Sinelerimizde, Sen’in azamet ve ululuğunun
hakkı olan hürmete kaynak teşkil edebilecek mehâbet, mehâfet ve vuslata karşı
şevk ü iştiyak hislerini uyaracak yegane Zat Sen’sin! Ne olur, bu lütuflarından
bizi mahrum bırakma! Bizleri razı ve hoşnut olacağın amellere muvaffak kıl..
taklide takılmayarak kendi iman binasını kendi cehd ü gayretiyle ikame eden, bu
imanın tabiî bir neticesi olarak da yaptıklarını hep arızasız ve kusursuz olarak
yerine getiren ve haklarında yerde-gökte ‘vüdd’/sevgi vaz’ettiğin kullarından
eyle.. sadakatı, ihlası, Hak huzurunda hep hürmet içinde iki büklüm olup
mütevazi davranmayı yani hudû ve huşûu da fıtratlarımızın bir yanı haline getir!

 

Ya Rab! Sen hak kelâmında ifade buyuruyorsun ki: “(Kullarım!) Bana dua edin,
ben de o dualarınıza cevap vereyim!” İşte kapıkulların olarak huzurundayız ve
Sana teveccüh ediyor, hakkımızda vereceğin hükmünü bekliyoruz. Ne olur, bahtına
düştük, dualarımızı kabul etmemek suretiyle bizi haybete dûçar kalan
zavallılardan eyleme; eyleme ve Yüce Kitab’ında vaadde bulunduğun gibi
dualarımıza icabet eyle!..

 

Bizim de Efendimiz, bütün ebrar ve ahyârın da Efendisi olan Hazreti Ahmed ü
Mahmud u Muhammed Mustafa’ya, peygamber hanesinin seçkin fertlerine ve ashâb-ı
güzîne salât ü selam ederek bunları Sen’den dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur
Rabbimiz!..

Bir Demet Dua-54

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a kainatın zerreleri adedince hamd ü sena, kulları içinden seçip zirve payelerle şereflendirdiği en doğru sözlü ve en güvenilir elçisi Hazreti Muhammed’e, tertemiz, pırıl pırıl hane halkına, mükerrem ashabına ve kıyamete kadar gelip geçecek insanlar içerisinde ihsan şuuruyla onlara ittiba edenlere de sonsuz salât ü selam olsun!

 

Rabbimiz! Sen’in fikr ü zikrinden uzaklaştıracak ne kadar meşguliyet varsa onların hepsinden bizi uzak tut.. bu acz ü fakr içindeki kullarını hiçkimseye muhtaç olmayacağımız, başka hiçbir kapının önünde el açmak sefaletine düşmeyeceğimiz ölçüde fevkaladeden lütuflarınla zenginleştir; zenginleştir Ya Rab, zira hakîkî veren yalnız Sen’sin, biz ise Sen’in kapının önünde bir “nigâh-ı âşina” bekleyip duran kapıkullarıyız.

 

Rabbimiz! Sinelerimize inşirah salmanı, yolumuzu, peygamberan-ı izamın, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolu eylemini istirham ediyoruz. Sen her şeye gücü yeten, her istediğini gerçekleştiren ve yakarışlara mukabelede bulunmak şanına çok yakışan yegane Zat’sın; ne olur, bizim dualarımıza da icabet eyle ve sağımızdan-solumuzdan, önümüzden-arkamızdan, üstümüzden-altımızdan gelebilecek bütün tehlikelerden ve Sen’in azabına uğramaktan; aynı zamanda bunların hasıl edeceği korku, gam ve kederden de sıyanet buyur!

 

Ey isteyenlere cevap veren ve dua dua yalvaranların dualarını kabul buyuran Yüceler Yücesi Rab! Bizim niyazlarımızı da kabul buyur.. kinle, nefretle oturup kalkan ve hep düşmanlık duygularıyla köpüren imansız ve amansızlara karşı yardımcımız ol.. bir de üzerimize sekine yağdır, yağdır ki, Sen’den başka kimseye karşı hiçbir korkumuz, hiçkimseden de en küçük bir beklentimiz kalmasın!…

 

Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile fertlerine ve bütün ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz!

Bir Demet Dua-53

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Bütün mevcudatı yaratıp yaşatan Kerîm ü Vedûd Rabbimize, O’nun varlık sahnesinde her an tazelenip duran tecellileri adedince hamd ve şükür, varlığını, birliğini, cemalini, kemalini, sonsuz kudret ve rahmetini bütün beşeriyete ilan etmek üzere gönderdiği Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’ya, âline ve ashabına sonsuz salât ü selam ediyor, Rabbimiz’in rahmet ve affediciliğinin ihata ve şümûlüne inanıp, hususi bir kısım iltifatlarını muntazır olarak bir kez daha O’na iltica ediyoruz:

 

Yüce Allahımız! Sen Zatıyla kâim olup başkasına muhtaç olmayan yegane varlıksın ve Sen’den başka her şey Sen’in kayyumiyetine (ayakta tutmana) muhtaçtır. Yine Sen sıfât-ı sübhaniyen (mukaddes ve münezzeh sıfatların) ile her şeyi kuşatansın ve bütün kevn ü âlem Sen’in bu ihata dairen içinde bulunmaktadır. Esma-i hüsnası (güzel isimleri) ile kainat üzerinde tecellilerde bulunan ve bütün eşya, tecellilerinin karelerinden ibaret olan Zat-ı Ecell-i A’lâ da Sensin.

 

Rabbimiz! Bizi nezdinden göndereceğin bir ruh ve garazsız, ivazsız Sen’in muhabbetine ulaştıracak bir marifetle te’yîd buyur..  kalbimizde  dolaylı ya da doğrudan Sen’in rızana ulaştırmayan/ulaştırmayacak olan sevgiler varsa onları da sil süpür.. havâss-ı zâhiremizi ve bâtınamızı (tatmak, görmek.. gibi duyularımızı ve hayal, hafıza.. gibi kalbe bağlı duygularımızı) Sen’in emrine muhalefetten muhafaza eyle!

 

Rabbimiz! Bütün bunları dilenirken yine Sen’in gazabından rızana sığınıyor, rahmetine iltica ederek cezalandırmandan rahmaniyet ve rahîmiyetine kaçıyoruz; ne olur, göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa bizi nefislerimizle başbaşa bırakma!

 

Duamızın sonunda âlemlere rahmet olarak irsâl buyurduğun İnsanlığın Efendisi’ne, ehl-i beytine ve ashab-ı güzînine bir kere daha salât ü selam ederek bunları hiç tükenmeyen hazinelerinden bize bahşetmeni diliyoruz. Reca duygularımıza mukabelede bulun ve bizi eli boş geri dönen bahtsızlardan eyleme!..

Bir Demet Dua-52

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

“Kullarımdan sürçerek günah işleyenler ya da kendilerine zulmedenler, (hatalarını anladıkları zaman) Hakk’ın kapısına sığınıp mağfiret dilenirlerse, Rabbilerini çok yarlığayıcı ve bağışlayıcı bulacaklardır” şeklindeki muştu edalı beyanlarıyla gönüllerimize sevinç ve huzur salan kainatın yaratıcısı Yüce Allah’a, âlemde O’nun varlığına ve birliğine delalet eden ne kadar alâmet varsa onların hepsinin sayısınca hamd ü sena, Cenab-ı Hakk’ın O’na itaati Kendisi’ne itaat kabul ettiği, varlığın sırlarını lif lif didikleyip seyircilerin mütaalasına sunan biricik mürşit ve üstad Peygamberimiz Efendimiz’e, tarihin şeref tablosunun kahramanları olan ehl-i beytine ve ashab-ı güzînine sonsuz salât ü selam ediyor, onları vesile yaparak bir defa daha Rabbimize yakarışa geçiyoruz:

 

Ya Rab! Sen’in kudretin her şeye yetecek kadar ulu, nimetlerin de bütün varlığı kuşatacak kadar umumîdir. Bizi de rububiyetinin nurları ve uluhiyetinin esrarıyla çepeçevre sarmalamanı dileniyoruz. Rahman ve Rahîm isimlerinin hürmetine bu muhtaç kullarını da rahmaniyet ve rahîmiyetinle te’yîd buyur. Sen’in dostluğuna her şeyden daha fazla ihtiyacı olan bendelerini üns ikliminin re’fet ve nurundan mahrum eyleme; eyleme ki, sübuhât-ı esmaiye ve sıfatiyende biz de eriyip tükenelim. Varlığını duyur ve marifet-i tâmme ile öyle bir doyur ki, Sen’i daha iyi tanımaya vesile olabilecek ne kadar malumat varsa hepsinin inceliklerine ve derinliklerine biz de muttali olabilelim. Ya Rab! Sen cömertliğine hudut olmayan yegane Cevâd-ı Kerîm ve rahmetinin sınırları hayal bile edilemeyen biricik Rabb-i Rahîmsin! Ne olur, ihsanlarından bu kapı kullarını da mahrum etme ve nimetlerinle bizi de şâd ve mesrur eyle!

 

Rabbimiz! Niyazımıza hitam-ı misk olacağı mülahazasıyla bir kez daha yakîn-i etemmin biricik kahramanı ve beşeriyetin en şereflisi efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile halkına ve arkadaşlarına salât ü selam ediyor ve dualarımızı kabul buyurmanı istirham ediyoruz. Lütfundan ve kereminden dileniyoruz, lütfen bizi duaları kabul olmayan talihsizlerden eyleme! Amin!…

Bir Demet Dua-51

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Eşiğine baş koymuş sadık kullarını yalnız bırakmayacağı, Kendisinden uzaklığın zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyleyeceği ve kalblerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de hulûs lutfedeceği recasıyla bir kere daha kapısının tokmağına dokunduğumuz âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a kâinatın zerreleri adedince hamd ü sena; bir söz erinin “O ki, o yüzden varız” diyerek kendisine bütün insanlığın medyuniyetini ifade ettiği İnsanlığın İftihar Tablosu’na, O Peygamberler Serveri’nin hâlis, muhlis ehl-i beytine ve ashab-ı güzînine deryalardaki su kabarcıkları sayısınca salât ü selam ediyor, düşkünlüğümüzü ve ızdırarımızı şefaatçi yaparak ellerimizi açıp ‘Amin!’ diyoruz:

 

Ey Yüceler Yücesi Rab! İşte yine Sen’in kalblere inşirah salan huzuruna geldik. Sana teveccüh ediyor, mukaddes iklimine sığınıyor ve teveccühümüze teveccühle hem de teveccüh-ü tamm ile mukabelede bulunmanı dileniyoruz. Bize aksine ihtimal verilmeyecek kadar güçlü ve olgun bir iman; hiçbir şirk şaibesiyle bulanmamış berrak bir tevhid telakkisi lütuf buyur. Kalblerimizi, Sen’in için sevilenler dışında zerresi bile Sen’den başkasına tahsis edilmemiş dupduru bir sevgiyle donat. Vicdanlarımızı kusursuz, pâk ve her hususta noksansız bulunduğun mülahazasına bağlanmış ve Zat-ı zülcelaline isnad edilmesinden hoşnut olmayacağın sıfatlardan azade kalmış bir takdis düşüncesiyle mamur kıl.. ve iyilik mülahazasına kilitlenmiş mukarreb kullarına ihsanda bulunduğun gibi bize de topyekün günah, hata, masiyet, batıl mülahaza ve hiçbir sağlam esasa dayanmayan kuruntulardan kurtulma yolları ihsan et!…

 

Ya Rab! Niyazımızın sonunda mukarrebliğin zirvesi Efendimiz Hazreti Muhammed’e, ihlas burcunun kahramanları olan aile halkına ve yol arkadaşlarına salât ü selam ediyor; gönüllerimiz reca duygusuyla dopdolu olarak bir kez daha rahmet-i ilahiyene sığınıyoruz. Dualarımızı kabul buyur, Rabbimiz!

Bir Demet Dua-50

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Âlemlerin Rabbi Allah’a, O’nun mahlukatı üzerindeki hadd ü hesaba gelmez nimetleri adedince hamd ve şükür; ‘mefhar-i mevcudât’ olan Efendimiz Hazreti Muhammed’e, bizim sıradan değer ölçülerimizle ölçülemeyecek kadar kıymetli aile halkına ve ashabına nihayetsiz salât ü selam ediyor, yolunu bulamamış bir kısım insafsızların kurdukları entrikalar karşısında yaşadığımız acziyeti ve ızdırarı da şefaatçi yaparak bir kere daha hem gücü hem de merhameti sonsuz yüceler yücesi Rabbimiz’in ulu dergahına sığınıyoruz:

 

Rabbimiz! Günahlarımızdan ve hatalarımızdan dolayı bize azap etme! Sen’in azabına uğrayarak helak olmaktan dolayı tir tir titriyoruz; bahtına düştük, ne olur, bizi azabından koru ve bize hem dünyada hem de ahirette afv ü afiyet ver.

 

Ey Yüceler Yücesi Allahımız! Ne şekilde olursa olsun içine yuvarlandığımız bir takım yakışıksız amellerden dolayı Sen’in kapından başka sığınacak yerleri olmayan biz muhtaç kullarını muâhaze etme.. dönüp dolaşıp San’a gönül bağlamış kullarına musallat olmak isteyen vatan, millet, insanlık ve din düşmanlarına fırsat verme.. bizi hem Sen’in hem de yüce habibin Hazreti Muhammed’in (aleyhi efdalüssalavât ve ekmelüttahiyyât) asla dokunulamayan ve zarar verilemeyen himayene dâhil eyle ve yürüdüğümüz yolumuzu her biri birer takva âbidesi haline gelmiş müttakî önderlerin yollarıyla birleştir.

 

Ey ihsanda bulunup kullarını mevhibeleriyle donatmakla hazinelerinden hiçbir şey eksik olmayan yüce Rabbimiz! Bizi de günahların zarar veremeyeceği sağlamlıkta bir sadakat, yüzünü sadece Sana çevirmekle huzur bulan bir kalb ve yalnızca Cemal-i bâ-kemaline ulaşmakla itmi’nana erecek bir ‘sır’ ile donatmanı istiyoruz.

 

Duamızın nihayetinde hitamü’l-misk olacağı mülahazasıyla bir defa daha Efendiler Efendisi’ne, O’nun vefalı ev halkına, sadık yol arkadaşlarına salât ü selam ediyor ve gönlünü açıp ellerini semaya kaldıran bu muzdar kullarının dualarını kabul buyurmanı istirham ediyoruz. Dualarımızı kabul buyur, Rabbimiz!

Bir Demet Dua-49

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Rahmetini hatıra getirdikçe reca duygularımızın daha da köpürdüğü âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a sonsuz hamd ve şükür; Rabb-i Rahîmimizi bize tanıtan varlığın biricik vesilesi Efendimiz Hazreti Muhammed’e, âline, ashabına nihayetsiz salât ü selâm ediyor ve merhamet dilenmek üzere bir kere daha merhameti sonsuz olanın ulu dergahına iltica ediyoruz:

Rabbimiz! Biz yoktuk; Sen varettin. Fakat biz kendimize zulmettik, zulmettik de olmadık günahlar irtikap ettik, mesavîye girdik, Sen’in asla hoşnut olmayacağın vadilerde dolaştık.

 

Ey Rab! Şimdi bütün bunları yüce huzurunda itiraf ediyoruz. Şayet bizi affeder ve bağışlarsan –Sen de biliyorsun ki– Sen’in mülkünden hiçbir şey eksilmeyecektir. Bize azap edersen, o zaman da saltanatında bir ziyade olmayacaktır.

 

Ey Kendini her kelamının evvelinde Rahman ve Rahîm diye tavsif buyuran Merhametliler Merhametlisi Rab! Sen dilersen bizden başka azap edecek başkalarını bulabilirsin. Ya biz! Sen’den başka merhamet edecek birisini asla bulamayız. (Öyleyse) rahmetinle muamelede bulun ve bize merhamet buyur, ey Rahîm ü Vedûd!..

 

Bizim de Efendimiz, bütün ebrar ve ahyârın da Efendisi olan Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa’ya, peygamber hanesinin seçkin fertlerine ve ashâb-ı güzîne salât ü selam ederek bunları Sen’den dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..

Bir Demet Dua-48

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

İlahî rahmetiyle ve bu rahmetinin eseri olan lütuflarıyla topyekün mahlukatı kuşatan Rahman ism-i celîlinin sahibi, Âlemlerin Rabbi Allah’a, mahlukatının solukları adedince hamd ü sena; hem fert fert hem de bütün bir beşeriyet olarak medyunu bulunduğumuz İnsanlığın İftihar Tablosu Hazreti Muhammed Mustafa’ya, O’nun güzide aile fertlerine, seçkin yol arkadaşlarına salât ü selam ediyor, aczımızın, fakrımızın şuurunda olarak bir kez daha sonsuz şefkat sahibi Rabbimizin ulu dergahına sığınıyoruz:

 

Ey bilinmesi gerektiği ölçüde bilmekten fersah fersah uzak bulunduğumuz yüce Rabbimiz! Bizi marifet denizinin derinliklerine daldır; daldır ki, kalblerimiz saffet bulsun, yolumuzun sonu da vuslat olsun! Bizi nurunla rızıklandır.. şek ve şüphenin karanlık vadilerinden uzaklaştır.. zahirimizi ve batınımızı ilahî inayetinle te’yîd buyur ve bizi cismaniyetinin altında kalıp da ezilenlerin elîm akıbetine maruz bırakma!…

 

Ey kullarının dualarına her zaman mukabelede bulunan yüceler yücesi Rab! Bizim dualarımızı da kabul et.. bizi dünyada da, ukbada da kaybedenlerden eyleme.. her türlü bela ve musibetlerden sıyanet buyur ve umduklarımızın ötesinde sürpriz lütuflarınla sevindir!…

 

Mahlukatın en şereflisi ve mevcudatın Efendisi’ne, hürmete ziyadesiyle layık aile halkına ve ashab-ı güzinine salât ü selam ederek dualarımızı Kabe-i Muazzama’da yapılmış dualar gibi kabul buyurmanı diliyoruz.

 

Ya Rab! Eksik-gedik de olsa, ne olur, şu teveccühümüzü karşılıksız bırakma!

Bir Demet Dua-47

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Kırık gönüllerin inkisârını bilen, onulmaz dertlere derman gönderen, ikliminden gelen esintilerle ruhlarımızdaki yalnızlık ve vahşetleri silen âlemlerin Rabbi Allah’a, O’nun üzerimizdeki nimetleri adedince hamd ü sena; Kainatın Medarı İftiharı Peygamber Efendimiz’e, aile halkına ve ashabına denizlerin yüzünde basiret erbabına göz kırpıp duran damlacıklar sayısınca salât ü selam ediyor, Rabbimiz’e yöneldiğimizde, açılacak bir kapıya yönelmiş olduğumuz, O’na yalvardığımızda da matlûbumuza ermiş olacağımız inancı ve recasıyla ellerimizi açıp bir kez daha tazarru ile niyaz ediyoruz:

 

Kerem ve cömertliğine hudut olmayan Yüce Allahımız! Sen’den, lütuf sağanağınla bizleri de sırılsıklam hale getirmeni.. kullarının kalblerini bizim Sana iman ve teslimiyetten nebeân eden duygu ve düşüncemize yönlendirmeni.. biz zayıf  ve muhtaç kullarını muhafaza ve himayen altına almanı.. Hayy ve Muhyî ism-i celîllerinden gelen nurlarla ölmeye yüz tutmuş gönüllerimize hayat üflemeni.. nezd-i ulûhiyetinden ekstra bir armağan olarak göndereceğin ilm-i ledün ile bilip duyma, duyup tanıma ve marifet ufkumuzu genişletmeni.. Sen’in nâm-ı celîlini dünyadaki her yüreğe duyurma istikametinde didinip duran kullarına rahmetinle muamelede bulunarak açılım üstüne açılımlar nasip etmeni ve kerem kapını bizler için de ardına kadar açmanı diliyoruz.

 

Rabbimiz! Bahtına düştük; ne olur, hep düşe-kalka sendeleyerek yürüyen ve ruhları itibariyle bir paçavraya dönüşme tehlikesiyle her zaman karşı karşıya bulunan bu mücrim kullarını takva elbisesi, ihsan urbası, muhabbet ve kurb tacıyla zinetlendir! Sana müştak âşık kullarının başka her şeye kapandıkları gibi, Sen de bizim dışımızı ve içimizi, Cânân mülahazası dışındaki bütün fiil, duygu, düşünce ve hayallerden tecrîd eyle! Sevmediğin ve razı olmadığın ne kadar şey varsa, onların hepsinin dar mahpeslerinden bizleri kurtar!..

 

Biricik kılavuzumuz Peygamber Efendimiz’e, ihsan ve vefa hisleriyle bütünleşmiş aile fertlerine ve mümtaz arkadaşlarına salât u selam ederek bunları Sen’den dileniyoruz, Rabbimiz…

Bir Demet Dua-46

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

En karanlık anlarda, en tenha yerlerde, en kimsesiz çöllerde dahi hep bizimle beraber olan gariblerin enîsi, kimsesizlerin kimsesi ve çaresizlerin çaresi Yüce Allah’a, zerrât-ı kâinat sayısınca hamd ve şükür; Peygamber Efendimiz’e, ehl-i beytine ve ashabına, onların hepsinin hasenâtı adedince salât ü selam ediyor, Rabbimizin en yakın zamanda dünyayı bir kere daha İslam’ın ışığıyla aydınlatacağı, bütün günahlarımızı bağışlayıp bize de gerçek bayramlar yaşatacağı recasıyla, O’nun ulu dergahının önünde bir defa daha diz çöküp ellerimizi kaldırıyoruz:

 

Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! Bizim ve cihanın dört bir bucağındaki bütün kullarının sinelerini imana ve İslam’a açmanı; hakikat ile aramıza giren bütün perdeleri de kaldırmanı diliyoruz.

 

Rabbimiz! Şayet, Sen’in bu masum kullarına düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların hakkı, hakikati tanıyıp hidayete ermelerini murad buyuruyorsan, onları en kısa zamanda sırat-ı müstakîme ulaştır; kalblerini iman ve İslam istikametinde yumuşat ve hem bizi hem de onları razı ve hoşnut olduğun amelleri işlemeye muvaffak eyle!

 

Ey kudreti sonsuz Ulu Rabbimiz! Yüce dinini bugün de bir kere daha yücelt.. müslümanları nusretinle te’yîd buyur.. bizim ve inanan kardeşlerimizin mağlubiyeti için gayret gösterenleri, bu menfur isteklerinde fiyaskoya uğrat.. boyunlarındaki tasmayı, ayaklarındaki prangayı kulluklarının en büyük alâmeti sayan bu âciz ve fakir kullarını, kardeşlerimizi ve arkadaşlarımızı da azîz kıl ve tutup kaldır!..

 

İhlasa erdirilmiş, sevgiye mazhar kılınmış ve kurbetle şereflendirilmiş kulların seyyidi olan  Efendimiz Hazreti Muhammed’e, güzide aile fertlerine ve seçkin ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..

Bir Demet Dua-45

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Ey yokluğu varlığıyla süsleyen âlemlerin Rabbi Allahımız! Sana nihayetsiz hamd ve şükür; habibin ve son elçin Hazreti Muhammed (aleyhisselam)’a, aile fertlerine ve yol arkadaşlarına da varlığın zerreleri sayısınca salât ü selam ediyor; bize kulluğumuzu doyururcasına duyuracağın ve dualarımızı da kabul buyuracağın recasıyla bir kere daha ulu kapına yüz sürüyoruz:

 

Rabbimiz! Sen lütufta bulunanların en güzelisin; bizi de umduklarımıza nâil eylemeni istirham ediyoruz. Başlarımızdan aşağıya sağanak sağanak yağdırdığın nimetlerden dolayı evvel-âhir bütün hamd ü senalar Sana, bizim gibi liyakatsiz gönülleri iman ve İslam’la şerefyâb kıldığın için bütün minnet ve şükran hislerimiz yine Sana’dır; bizi iman ve İslam’la şereflendirdiğin gibi ihsanla ve daha ötesiyle de donatmanı diliyoruz.

 

Ey kudreti sonsuz olduğu gibi rahmeti de sonsuz olan biricik Rabbimiz! Biz âciz bendelerini, ihsanda bulunduğun lütufları geri almak suretiyle ikaba maruz bırakma.. bizi de o nimetlere karşı kör ve nankör durumuna düşmekten sıyanet buyur.. bize hoşnutluğunun mahrumiyetini yaşatma!

 

Ya Rab! Ulu dergahının önüne geldik; Sana hatalarından dolayı uzak düşüp de hatasını anladıktan sonra içi nedametle köpüren bir ihtiyaç sahibinin lisanıyla sesleniyoruz. Dileklerimizi de sevenlerin sevdiklerinden istemesi türünden sayacağını ümid ederiz. Yaptığımız duaları, artık bütün bütün çaresiz kalmış bir muzdarın duası gibi kabul buyur da, nezd-i uluhiyetine kurbet gibi payeler üstü bir payeyle taltif ettiğin kullarının gözlerindeki hicabı kaldırdığın gibi, Hak ve hakikatle bizim aramıza girmiş perdeleri de kaldır!

 

İnsanlığa şefkat peygamberi olarak armağan ettiğin, hesap gününde de günahı olanlara şefaat etme salahiyetiyle serfiraz kıldığın Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve ashab-ı güzinine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, dualarımızı kabul buyur Rabbimiz…

Bir Demet Dua-44

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Her zaman, elimizden tutup, dostlarının yüzüne baktığı gibi bize de rahmetiyle teveccühte bulunacağı ve iç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandıracağı recasıyla yaşadığımız Yüceler Yücesi Rabbimize mahlukatının solukları adedince hamd ü sena; kainata mücessem bir rahmet olarak gönderdiği Habibi Muhammed Mustafa’ya, nezih ve pak aile halkına, ashab-ı güzinine yeryüzünü şenlendiren yağmur damlaları sayısınca salât ü selam ediyor; rahmet tecellilerinin inananları bir başka türlü kuşatıp ulûfe üstüne ulûfelerin dağıtıldığı şu kutlu zaman diliminden ‘mağfûrîn’ olarak çıkmayı ümid ederek bir kez daha yeni bir azim ve ümitle Rabbimizin ulu dergahına yöneliyoruz:

 

Ey her şeyi bilen Alîm Rabbimiz! Bizi nezd-i uluhiyetinden göndereceğin ilham hüzmeleriyle doyur! Ve ey kullarını cezalandırmakta acele etmeyen hilm sahibi Halîm Rabbimiz! Bu tahammülü az kullarını, sinelerini sabr-ı cemille doldurmak suretiyle teyîd buyur! Ve ey yaptığı bütün işlerinde sayılamayacak kadar hikmetler bulunan Hakîm Rab! Yakîne susamış şu kullarının kapalı gözlerini de icraatındaki yüce ve derin hikmetlere aç!

 

Ya Hayy u ya Kayyum! Ey gerçek hayatın Sahibi ve her şeyin varlık ve devamı Kendisine muhtaç bulunan Rabb-i Rahîm! Vicdanlarımızda sürekli Zat-ı Akdes’ini yâd etmeye bizi muvaffak kıl ve bütün latifelerimizi zikrinle ihya buyur.. bir an bile olsa doğruluktan ve doğru yoldan bizi cüdâ düşürme!

 

Allahım! Ağaçların dallarına asılı yapraklara ve meyvelere varana kadar kainatta dönüp duran bütün hadiseler.. insanların içlerinde gezip dolaşan hayaller, düşünceler.. sır ve hafîlerdeki dereceler… bunların hepsi sadece Sen’in deymûmiyetin ve kayyûmiyetinle (nihayet ve yeniden oluş gibi hallerden münezzeh, ezelden ebede dâim, kâim ve bâkî bulunmanla) olmaktadır. Onların tamamı Senin varlığına ve birliğine şahit, müşahitler için de birer delildirler. Hepsi Sen’in emrin, teshirin ve evirip çevirmenle varlığı tatmaktadır. Ya Rab! Ne olur, bizim matlubumuzu ve maksudumuzu da teshir buyur; Sen’den ulu adını ve hakkın sesini soluğunu cihanın her bir bucağında ila buyurmanı diliyoruz.

 

Kainata rahmet peygamberi hem de bütün peygamberlerin reisi olarak gönderdiğin Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile fertlerine ve bütün ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz…

 

 

Bir Demet Dua-43

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Varlığı her şeyde apaçık görünen, bütün kusur ve noksanlardan da sonsuz derece uzak olan âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a, kainatta cilvelenip duran tecellilerinin sayısı adedince hamd ve şükür, muallim-i ekber ve eşsiz rehber Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed’e, ehl-i beytine ve sahabe-i güzinine, kainattaki mevcudat sayısınca salât ü selam ediyor, dillerimizin gönüllerimizle bir olup ‘Gufran, gufran!’ diye niyaza durduğu şu semeresi bol mevsimde bir defa daha ellerimizi kaldırıyoruz: 

 

Allahım! Sen’den bizi yolların doğrusuna iletmeni ve takva duygusu ile dopdolu hale getirmeni dileniyoruz. Nefislerimizin içimize akıtabileceği her türlü şer düşüncesinden, Sen’inle aramıza girip perde olabilecek ve bizi Habîb’inin yolundan alıkoyabilecek bütün manilerden de yine Sana sığınıyoruz.

 

Rabbimiz! Kalblerimizi topyekün şüphe, şehvet, gaflet ve nefsanî hazların kirlerinden arındır ve bizi her haliyle örnek seçkin kullarından eyle.. gönlümüzü, dilimizi zikir ve şükür hisleriyle, hamd ü sena sözleriyle doldur; doldur da bütün latifelerimizle dipdiri hale gelelim.

 

Ya Rab! Ruhlarımızı rıza makamına yükselt ve bizi hep kalb ve ruhun yüce ufuklarında gezdir!

 

Kainata rahmet peygamberi olarak gönderdiğin Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile fertlerine ve bütün ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz…

 

 

Bir Demet Dua-42

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahîm Allah’a, üzerimizdeki hadd ü hesaba gelmez lütufları adedince hamd ü sena; bütün insanlığa rahmet ve kurtuluş vesilesi olarak gönderdiği habibi Hazreti Muhammed (aleyhisselatü vesselam)’a, nezih aile fertlerine ve seçkin ashabına onların hasenatı adedince salât ü selam ediyor; iyiliklere ve salih amellere onbinlerle cevap verildiği şu çok bereketli mevsimde el açıp bir kez daha Rabb-i Kerîmimizin ulu dergâhına sığınıyoruz:

 

Allah’ım! Semi’ ve Alîmsin, her sesi işiten ve ilmiyle her şeyi kuşatan Sen’sin; Sen yakarışlarımızı da duyar, gizli-açık bütün hallerimizi de bilirsin. Dualarımızı kabul buyur ve beklentilerimizi boşa çıkarma.. ihtiyaçlarımızı gider ve ne olur bize terkedilmişlik hüsranını yaşatma!

 

Rabbimiz! Sen’den Cennetini dileniyoruz. Ona yaklaştıracak kavlî ve fiilî amelleri işlemeye bizi muvaffak kıl. Cennetini istediğimiz gibi rızanı da arzuluyoruz; rahmetinle ve fazlınla muamele buyur da bizi Senin hoşnutluğunu kazanmış bahtiyarlardan eyle! Bize imanın hakikatini yakîn derecesinde öyle duyur ki, sadece Senin mehabetini duyalım ve haşyet duygumuz da yalnızca Sana karşı olsun!

 

Rabbimiz! Bizi korktuklarımızdan emin eyle ve duamıza icabette bulunarak istediklerimizi ihsan et. Kıymetlerini bilemediğimiz için hiç ihtiyaç hissetmediğimiz ve rahmet hazinenden dilenmediğimiz nimetleri bile bize lutfeden Cömertler Cömerdi!.. İşte şimdi, ihtiyacımız olan şeyleri Sen’den dileniyoruz. Verenlerin en güzeli Sen’sin ve biz de Sen’in nezd-i rububiyetinden gelecek lütuflara her zaman muhtacız.

 

Ellerimizi indirirken, arz u semayı yüzü suyu hürmetine yarattığın Kainatın İftihar Tablosu Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve ashabına bir kere daha salât ü selam ediyor, iki salât ü selam arasına sıkıştırılmış niyazların reddolunmayacağı ümidiyle dualarımızın kabulunü bekliyoruz, Rabbimiz!

Bir Demet Dua-41

İsmet Ünal | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

İnsanı yaratıp ona Kur’an’ı talim eden ve kullarının terakkisi için bazı zaman dilimlerine değerler üstü değerler veren Cenab-ı Allah’a, rahmetinin tecellileri adedince hamd ve şükür; İnsanlığın Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa’ya, âilesine ve ashabına peygamberliğinin semereleri sayısınca salât ü selam ediyor; onbir ayın sultanı sayılan Ramazan-ı Şerif’i günahlardan arınma ve rıza-yı ilâhiye ulaşma yolunda en iyi şekilde değerlendirmeyi bize de nasip edeceği recasıyla Rahman u Rahim’in huzurunda bir kez daha boyunlarımızı büküyor, ellerimizi kaldırıyoruz:

 

Ey rahmetiyle bütün mevcudatı kuşatan Rabbimiz! Bize ve bütün müslümanlara merhametinle muamelede bulun.. Sana uzaklığın mahrumiyetini yaşatma.. bizi salih kullarından ayırma.. halimize acı da, bizi ne nefsimizle ne de Sen’den uzaklaştıracak herhangi bir şeyle göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa başbaşa bırakma.. yardımcımız, koruyanımız ol ve bizi nusretinle te’yid buyur, buyur ki Sen koruyanların en güzelisin ve Sen’in gücünü aşkın hiçbir şey yoktur.

 

Rabbimiz! Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan ve solumuzdan gelebilecek bütün tehlikelerden bizi muhafaza buyur.. açığıyla-gizlisiyle, büyüğüyle-küçüğüyle her türlü şirkten ve şirk şaibesinden emin eyle.. bizden yüz çevirme; çevirme ve bize şefkat ve re’fetinle teveccühte bulun.. rızıkların en güzeli olan mağfiretinle bizi yarlığa ve iyilik düşüncesine kilitlenmiş salih kullarından eyle!

 

Mahlukatın en şereflisi ve mevcudatın Efendisi’ne, hürmete ziyadesiyle layık aile halkına ve ashab-ı güzinine salât ü selam ederek niyazımızı Kabe-i Muazzama’dan yükselen yakarışlar gibi kabul etmeni diliyoruz. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!

Bir Demet Dua-40

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir dengi ve benzeri bulunmayan, varlıklara hayat veren ve varlığıyla bütün mahlukâtı ayakta tutan fakat kendi varlığı hiçbir varlığa bağlı olmayan âlemlerin Rabbi Allah’a sonsuz hamd ü sena; bütün mevcudâtın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı, ‘Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım!’ hitab-ı mübeccelinin biricik muhatabı, kâinatın Efendisi Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa’ya, O’nun aile fertlerine ve her biri bir vefa ve sadakat sembolü olmuş arkadaşlarına kainatın zerratı adedince salât ü selam ediyor; afv ü mağfiretin sağanak sağanak yeryüzüne indiği şu bereketli günlerde, merhameti sonsuz Rabbimiz’e bir kere daha yalvarıyoruz:

 

Ey ululardan ulu Rabbimiz! Bizi, Senin azamet ve ululuğun karşısında kulluk hakikatini kavramış, yüzü her zaman yerde olan kullarından eyle.. buudları ölçülemeyecek kadar geniş olan ihsan ü atâ hazinelerinden ve hadd ü hesabı olmayan bereket kaynağı fazlından bize de bol bol lütufta bulun!.

 

Ey her şeyin yegane sahibi yüce Rabbimiz! Dostluğunla şerefyab kılarak lütufta bulunduğun kulların gibi, bize de lütufta bulun; Sana düşmanlık edenleri mahrum ettiğin şekilde bizi de nimetlerinden mahrum etme; Sen mü’minlerin dostu ve yardımcısı, Senden talepte bulunanların isteklerini is’af eden biricik kerem sahibisin! Zaten Senin keremin sadece halis müminlere, teveccühün de ebrar ve mukarrebîne mahsus değildir; Sen her şeyi kuşatan rahmetinle dilediğini ihsan ve ikrama boğarsın… Evet, Sen lütuflarında sınır olmayan cömertler cömerdi, kullarının bütün ihtiyaçlarını görüp onları başkalarına el açma zilletinden kurtaran Ganiy-yi Hakîkî ve merhamet şualarıyla bütün varlığı sarıp sarmalayan yüceler yücesi Rahîm ü Alî’sin.

 

Duamızı, Senin yüce Habîbine, saadet hanesinin kutlu fertlerine ve ashab-ı güzînine bir kere daha salât ü selam ederek bitiriyor ve nezdinde onları şefaatçi eyleyerek halimizi arz ediyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!

Bir Demet Dua-39

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Yanıp-sönen bütün nurların ışık kaynağı.. Kendi Kendine var, varlığıyla da zaman ve mekân üstü.. her an binleri, yüzbinleri var eden.. onlarla varlığını gösteren.. onlarda gözettiği hikmetlerde meşîet ve ilmini hatırlatan.. her şeyi değiştirerek değişmezliğini iş’âr eden.. hedef eksenli yürüyenlere eşyâ ve hadiselerin sırrını ve yolların büyüsünü fısıldayan Rabbimize, O’nun kainatın üzerinde parıldayıp duran tecellileri adedince hamd ve şükür; nübüvvet silsilesinde vücudu Hakk’a en açık bürhan.. Hazreti Zat’ın ilk mir’at-ı mücellâsı.. ilahî sıfatların en şeffaf mahall-i tezahürü.. kâlî ve hâlî, Hakk’ın en fasih tercümanı, Allah’ın cihanda mücessem rahmeti ve bizlere lütuf ve nimetlerini tamamlamasının remzi Efendimiz (aleyhisselam)’a, âline, ashabına çöllerdeki kum taneleri ve deryalardaki su damlaları adedince salât ü selam ediyor, ihtiyaç ve ızdırarları son noktaya ulaşmış muhtaç ve muztarlar olarak Rabbimizin inayet kapısını bir kere daha çalıyoruz:

 

Ey güzel isimlerinden birisi de ‘Eman’ olan ve kullarına her zaman emniyet va’deden Yüceler Yücesi Rabbimiz! Biz âciz kullarını da korktuklarımızdan emin eyle.. ihtiyacımız olan şeyleri lutfet.. bizi, ihsan ü atân ile lütuflara boğduktan sonra onlardan mahrum etmek suretiyle cezalandırma…

 

Senden hoşnutluğunu talep ediyoruz. Bir kere ‘Ben sizden razı oldum’ dedikten sonra, ne olur daha bize gazabınla muamele etme.. hadiselerin mahiyet-i nefsi’l-emriyelerine muttali olabileceğimiz şekilde gözlerimizi hakka’l-yakîn ufkuna aç.. bizi tevekkül ve teslim mevhibelerinle öyle donat ki, sadece Sana karşı mehafet ve mehabet hisleriyle dolalım; dolalım da Senden başka hiç kimseye karşı bir korkumuz olmasın.. başka yerlere değil, sadece Senin ulu dergahına yönelelim ve başka kapılarda değil yalnızca Senin kapında dilencilikte bulunalım.

 

Ya Râb! Senin hududu olmayan merhametine sığınıyor ve “bazı yüzlerin ağardığı, bazılarının da karardığı” o dehşetli mahşer gününde bizi yüzü ağaranlardan eylemeni ve ebrar ve mukarrebînin seyyidi olan Efendiler Efendisi’nin sancağı altında biraraya gelen dostlarının arasına almanı diliyoruz.

 

Rab olarak Senden razı olanların ve Senin kendisinden razı olduğun kullarının en mükemmeli, Nebiy-yi zîşan Efendimiz’e, kadr u kıymetleri pek yüce hane halkına ve ashabına niyazımızın sonunda bir kere daha salât ü selam ediyor ve semaya doğru kalkan ellerimizin geri boş dönmeyeceğini ümid ediyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!

Bir Demet Dua-38

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Değişik vesilelerle yetersizliğimizi ve tutarsızlığımızı hatırlatarak gözlerimizdeki perdeyi aralayıp dergâhına sığınma yollarını gösteren.. ömrünü dün ve bugün arasında yalpa yaparak geçiren mağmûm ruhları, varlığımızın özünden kaynaklanan isteklere, iştiyaklara uyaran ezel ve ebed âleminin biricik Hükümdârı Rabbimiz’e, O’nu zikredip duran mevcudatın nefesleri adedince hamd ü sena; gökler velîmesine çağrılan Hakk’ın özel davetlisi, herkesin gözünü diktiği “Kâb-ı Kavseyn”’e uğrayıp geçen ve “Sidretü’l-Müntehâ”’nın misafiri olmak sadece Kendisine bahşedilen Mirac Şehsuvarı Efendimiz’e, O’nun âl ve ashabına, inananların hasenatı sayısınca salât ü selam ediyor, acz u fakrı şiar edinerek gücü her şeye yeten Mevlâ’mıza yakarışa geçiyoruz:

 

Rabbimiz! Bizim için de nezdindeki hazinelerin kilitlerini açmanı ve esrar-ı rubûbiyetinin perdelerini aralamanı dileniyoruz. Bize ulûhiyetinin esrarıyla teveccühte bulun.. azamet ve kibriyanla öyle tecelli et ki, gönül gözlerimiz Seni unutup da kendimize ve masivaya takılmaktan kurtulsun.. nurunun şualarıyla bütün cismanî meyillerimizi siliver, siliver de hayvaniyetimize bakan yönüyle keyfiyet ve kemiyet darlığına dûçar kalmayalım.

 

Ey Rabbimiz! Biz âciz, zayıf, garip ve muhtaç kullarına rahmaniyetin, rahîmiyetin, inayet ve riayetinle nazar kılmanı istiyoruz. Senin ulu dergahına yönelen şu derbeder gönülleri boş çevirme!

 

Biricik önderimiz Peygamber Efendimiz’e, ihsan ve vefa hisleriyle bir bütün haline gelmiş aile efradına ve seçkin arkadaşlarına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz…

Bir Demet Dua-37

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Taşı toprakla, toprağı-suyu mini mini canlılarla buluşturan, buluşturup dört bir yanı cennet bahçelerine çeviren; etten-kemikten, kandan-irinden var ettiği bir cismi, meleklerle, melekûtla, ruhânîlerle buluşturup tanıştıran, yarıştıran Rahmet Sultanı Rabbimize, O’nun ilmi adedince hamd ü sena; “Bir gün Benim adım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır” diyerek ümmetine ufuklar çizen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e, tertemiz ve dupduru ehl-i beytine, atların cidiko kemikleri üzerinde, dünyanın dört bir yanına, o Nam-ı Celîl-i Muhammedî’yi götürmek için koşturup duran yârân-ı güzînine, çöllerdeki kumlar, deryalardaki damlalar adedince salât ü selam ediyor, boynumuz bükük, elimiz açık, gönlümüz, niyazımızın mutlaka kabul göreceği recasıyla dopdolu olarak Hakk’ın yüce kapısında bir kere daha içimizi dökmek istiyoruz:

 

Rabbimiz! Sen’den, yerde ve gökteki bütün kullarının kalblerinde bizim için bir vüdd (sevgi) zemini hazırlamanı diliyoruz. Nezdinde armağanların en güzeli olan kurbet payesine mazhar olmuş enbiya ve mürselîne teveccühte bulunduğun gibi bizi de teveccüh ve hüsn ü kabul mevhibelerinle donat.. bizimle cinnî ve insî şeytanların; şu geçici dünya hayatında, onların saptırma, dalâlet yollarına çekme, tesvîl (ayartma) ve tezyîn (süslü gösterme) arzularının arasını meşrık ve mağrip arasındaki mesafe kadar uzak tut!.

 

Rabbimiz! Kapında acz u fakr içerisinde reca duygusuyla dilendiğimiz şeyleri bize lutfedeceğine inanıyoruz. Sen, Rauf ve Rahîm’sin; ne olur, umduklarımızı boşa çıkarma!.

 

Efendiler Efendisi’ne, O’nun nezih aile fertlerine, seçkin arkadaşlarına salât ü selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz!

Bir Demet Dua-36

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Hataları bağışlayan, belaları kaldıran, ikram ve ihsanı bol ve rahmet hediyeleri kainatın her yanını doldurmuş olan âlemlerin Rabbi Allah’a nihayetsiz hamd ve şükür; dünyada iman ve marifetle, ötede Cennet ve Cemalullah’la tüllenen âlemlerin sırlı anahtarı, kapısı, o kapı ötesindeki bütün mazhariyetlerin ışıktan vesilesi, künhü nâkâbil-i idrak hakikatlerin müfessiri, arkasına aldıklarının aldatmaz mürşidi, ehl-i tevhidin kıblenümâ mahiyetindeki imamı, Hakk’a gönül verenlerin vefalı ve candan dostu, şeytanın ve şeytanîliğin en amansız hasmı, dünya ve ukbâda kendine bel bağlamışların koruyucu serası ve mücrimlerin şefaatkânı Efendimiz Hazreti Muhammed’e, O’nun nezih aile efradına ve güzide arkadaşlarına kainatın zerratı adedince salât ü selam ediyor, esma-i hüsnasını Rabbimiz nezdinde şefaatçi yaparak bir kutlu gecenin arefesinde bulunduğumuz şu günlerde bir defa daha ellerimizi kaldırıyoruz:

 

Ey hem dünyada hem de ukbada bitip tükenme bilmeyen hazinelerin sahibi.. ey ihsan ve atâsıyla bütün âlemleri kuşatan yüce Rab! (Mukaddes ve bereketli) hazinelerinin kapılarını bize de aç.. teveccüh buyur ve nezdinden hususi bir nurla simalarımızı, sinelerimizi pür-nur eyle.. Sana yaklaştırmayan ve Sen’den uzaklaştıran masiva adına ne varsa hepsini tecellilerinin şualarıyla gönlümüzden çıkar.. çıkar ki kalbimizde sadece Senin sevip hoşnut olduğun şeylere karşı arzu ve iştiyak kalsın. Her dem tazelenen sürpriz eltâf-ı sübhaniyenle biz muhtaç kullarını sarıp sarmala.. maiyyetini içimize öyle duyur ki onunla Sen’den başka her şeye karşı müstağni kalabilelim.

 

Ve ey Rabbimiz! Mukarrebîn ve ebrara nimetlerini sağanak sağanak yağdırdığın gibi bize de bol bol iyilik ve cömertlikte bulun!

 

Ellerimizi indirirken, arz u semayı yüzü suyu hürmetine yarattığın Kainatın İftihar Tablosu Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa’ya, âline ve ashabına bir kere daha salât ü selam ediyor, iki salât ü selam arasına sıkıştırılmış niyazların reddolunmayacağı ümidiyle dualarımızın kabulunü bekliyoruz, Rabbimiz!

Bir Demet Dua-35

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Ulu dergahına en güzel isimleriyle teveccüh eden gönülleri asla mahzun bırakmayan, semalara doğru açılan elleri hiçbir zaman boş çevirmeyen âlemlerin Rabbi Allah’a sonsuz hamd ü sena; O’nun mustafa, mücteba ve murtaza kulu, nübüvvet şiirinin biricik kafiyesi Hazreti Muhammed’e, hiçbir değerle ölçülemeyecek kadar kıymetler üstü âline, ashabına çöllerdeki kum taneleri ve yeryüzüne nüzûl eden yağmur damlaları adedince salât ü selam ediyor, şu kutlu zaman diliminin, dualarımızın kabulüne bir vesile olacağı ümidiyle bir kez daha rahmeti sonsuz Mevla’mıza yöneliyoruz:

 

Allahım! Evvel Sen, Âhir Sen, Zâhir Sen, Bâtın Sen, her şeyin ilmi nezdinde olan yegâne Alîm de Sensin. Bahtına düştük, ne olur, Doğu ile Batı’yı birbirinden uzak tuttuğun gibi, inadı, lüzumsuz yere ısrarı ve arzularına uymak suretiyle İblis ve avenesine benzemeyi de bizden fersah fersah uzak kıl. Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahları, Senin mukaddes sevgine mazhar olmuş kullarının günahları (gibi) kabul et.. Sen’in inayetinle bizden sadır olmuş şayet bir kısım hasenât varsa, onları da kendi hata ve kusurlarıyla Sen’in sevginden mahrum kalmışların hasenatı gibi değerlendirme.. âkıbetimizi ihlasa mazhar olmuş kullarının akıbeti gibi eyle.. umutlarımızı da boşa çıkarma, ey her isteyene veren ve Kendisi’ni ihsanda bulunmaktan hiçbir şeyin engelleyemediği lütuf ve kerem Sahibi…

 

Salât ü selamla kaldırdığımız ellerimizi, bir kere daha Efendimizi, O’nun biricik aile fertlerini, yıldızlar kadar yükseklerde pervaz eden ashabını hayırla yad ederek indiriyor, duamızı salât ü selam payandasına dayandırıp kabulunü öylece umarak bunları Senden diliyoruz Rabbimiz!