Bir Demet Dua-34

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Vücûdu bütün varlığın dayanağı, kudreti her şeyin güç kaynağı, irâdesi eşyâ ve hadiselerin üzerinde akıp gittiği biricik yörünge, marifeti canlarımızın cânı.. vücuduyla cihanlara varlık urbası giydiren.. arzı, semâyı bir meşher gibi hazırlayıp gözler önüne seren ve sergileyen.. aylarla, güneşlerle, yıldızlarla her gece ayrı bir donanma gecesi teşkil eden âlemlerin Rabbi Allah’a nihayetsiz hamd ü senâ; yaratılışın gayesi, varlığın özü, peygamberlik hakîkatının zübdesi, kemâliyle Ferîd-i Kevn ü Zaman ve bihakkın Fahr-i Kainat, Cenab-ı Hakk’ın rahmâniyet ve rahîmiyetine en mücellâ, en parlak ayna; öteler ötesinde muhaverelere konu biricik mevcut.. yokluğun bağrında ilk kızaran gül.. şu bağistân-ı cihana en güzel nağmeler dinleten bülbül.. mukteda-yı ekmel ve rehber-i küll Efendiler Efendisi’ne, aile fertlerine, ashabına salât ü selam ediyor, hadd ü hesaba gelmez günahlarımızın rahmet deryasında eriyip gideceğini ümid ettiğimiz Mevla-yı Müteâl’in, tevbeyle kendisine rücû eden kullarına her zaman açık kapısının önünde ellerimizi açıyoruz: 

 

Ey recâ kapısının biricik sahibi.. ey bütün ümit ve beklentilerin yegâne mercii! Gönülden istediğimiz şeylerin tahakkuku hakkındaki recamızla sadece Sana teveccüh ediyoruz; beklentilerimizi dua kabul buyur.. af ve cömertlik denizinden üzerimize sağanak sağanak rahmet yağdır, yağdır ki Senin huzur bahşeden huzuruna emniyet ve selamet içinde varabilelim. Bütün lezzetleri acılaştıran ölüm değişik zorluklarıyla gelip çattığında, kabirde, topyekün niyet ve amellerin ortaya döküldüğü hesap gününde, sevenlerin sevdiklerine davrandığı gibi, Sen de bize re’fet ve şefkatinle muamelede bulun.. rahmetine her zaman muhtaç bu fakir kullarını, mahşer gününün ve amellerin teraziye konulup tartıldığı ânın sıkıntı ve kederlerinden yine merhametinle ferahlandır.. bütün varlığı çepeçevre kuşatan şefkatinle ve bitip tükenmek bilmeyen iyilik hazinenle bizleri de sarıp sarmala!

 

Salât ü selamla kaldırdığımız ellerimizi, bir kere daha Efendimizi, O’nun biricik aile fertlerini, yıldızlar kadar yükseklerde pervaz eden ashabını hayırla yad ederek indiriyor, duamızı salât ü selam payandasına dayandırıp kabulunü öylece umarak bunları Senden diliyoruz Rabbimiz!

Bir Demet Dua-33

İsmet Ünal | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Yokluğu, varlığıyla süsleyen, damlaya deryâların vüs’atini bahşeden Âlemlerin Yaratıcısı Allah’a, O’nun ilmi ve malumatı adedince hamd ü sena; Yüceler Yücesi Rabbimiz tarafından kainata en büyük rehber ve en yanıltmaz muallim olarak gönderilen Rahmet Peygamberi Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa’ya, seçkinlerden daha seçkin aile efradına, her biri birer îlâ-yı kelimetullah kahramanı güzide arkadaşlarına kainatın zerratı adedince salât ü selam ediyor, kapısının tozu-toprağı gözlerimize sürme Sultanlar Sultanı’nın ulu dergahı önünde, gönüllerimizi avuçlarımızın içine alıp bir defa daha yakarışa geçiyoruz:

Ey her şeyin zimamı yed-i kudretinde bulunan Yüce Rabbimiz! Biz zayıf ve aciz kullarını, olmuş ya da olması muhtemel her türlü tehlikeli durumlardan ve Senin sevip razı olmadığın bütün hallerden, fikir sapmalarından ve düşünce bozukluklarından muhafaza buyur.. ululuğunun nurunu insî, cinnî şeytanların ve durmadan kötülüğü salık veren nefs-i emmarenin şerleriyle bizim aramızda perde yap!

Rabbimiz! Bütün günahlardan ve o günahlara götüren yollara düşmekten yine Senin rahmet ve inayet iklimine sığınıyoruz. Münezzeh ve mualla yakınlığını lütfederek payeler üstü payelere erdirdiğin kurbet kahramanlarına hatırlattığın hakikatleri, hata, günah ve isyan mülahazaları zihinlerimize hücum etmeden önce, bize de hatırlat ve sakındırıp menettiğin ne varsa hepsini bize çirkin göster; onların yalancı tatlarını kalblerimizden izale buyur!

Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile fertlerine ve  bütün ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz..

Bir Demet Dua-32

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Belaları def’edip güzellikleri açığa çıkaran, keder ve tasalardan kurtarıp ferahlatan, her şeyin anahtarını elinde bulunduran, rahmetiyle varlığı kuşatan ve bütün mevcudat fani olduğu halde hep baki kalan, bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh Rabbimize ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları, çöllerin kum taneleri ve yağmurların damlaları adedince hamd ü sena; Efendimiz Hazreti Muhammed’e, âline ve ashabına, O Nebiler Serveri’nin hasenatı sayısınca salât ü selam ediyor, rahmetinin istihkaklarımıza lütuf televvünlü haklar bahşedecek vüs’atte olduğuna inandığımız Rabbimiz’den bizi bize bırakmamasını diliyor ve O’nun ulu dergahının önünde bir kez daha ellerimizi kaldırıyoruz:

 

Ey her iş Kendisinde başlayıp yine kendisinde biten.. ey Kendisinden başka mabud ve hakikî maksud bulunmayan ve kainatın bütün unsurları bir ve tek olduğuna apaçık delalet eden Yüce Rabbimiz!

 

Sen’den iman-ı kamil, yakin-i tam, ihlas-ı etemm, tevbe-i nasûh, bütün günahlardan bağışlanma, vuslat yollarını açacak bir marifet ufku ve zahir ve batın duygularımızı aydınlatacak genişlikte bir nur istiyoruz.

 

Sana başkaldırma manasına gelen her türlü isyandan, günahtan ve Senin, sevip hoşnut olmadığın çirkin durumların kirletici atmosferinden bizi kurtarmanı diliyoruz. İzin ve müsadesi olmadan hiçbir güç, kuvvet ve hareketin meydana gelemeyeceği Yüceler Yücesi! Sonsuz güç ve kudretin yüzü suyu hürmetine bize vadettiğin hayırların nüzûlünü yine Sen’den bekliyoruz. İnzar ettiğin bütün şerleri de yine Senin o sonsuz kudretine dayanarak savmaya çalışıyoruz. Ey nihayetsiz merhamet sahibi Rahman, ne olur, bizi muhafaza, görüp gözetme ve koruma atmosferine al; hıfzının, sıyanetinin seralarıyla çepeçevre kuşat.

 

Salât ü selamla kaldırdığımız ellerimizi, bir kere daha Efendimizi, O’nun biricik aile fertlerini, yıldızlar kadar yükseklerde pervaz eden ashabını hayırla yad ederek indiriyor, duamızı salât ü selam payandasına dayandırıp kabulunü öylece umarak bunları Senden diliyoruz Rabbimiz!

Bir Demet Dua-31

İsmet Ünal | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Âlemdeki her bir varlığı Kendi ulûhiyet ve rubûbiyetine alem (delil) yapıp kullarının yürüyeceği yollara işaretçiler koyan âlemlerin Rabbi Allah’a hudutsuz şükürler, nihayetsiz senalar; kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı ‘levlâke’ sırrının biricik sahibi, hidayet rehberi Efendimiz’e, âline, ashabına salât ü selam ediyor, “Ey Rab! Emekleye emekleye sürünmeyi de gelme kabul edeceksen, Biz de geldik” diyor ve bir kere daha ellerimizi açıyoruz:

 

Rabbimiz! Gönüllerimizi ve cihanın dört bir bucağındaki bütün kullarının kalblerini iman lütfuna, yakin ufkuna, İslam’a ve ihsana açmanı diliyoruz. Gökte ve yerdeki kulların arasında bizim için vüdd (hüsn-ü kabul) halket.. Senin yüce dinine hizmet için çıktığımız bu yolda işlerimizi kolaylaştır, umduklarımıza nail eyle ve üzerimize düşen vazifeleri yüzümüzün akıyla yerine getirmeyi nasip et.

 

Ey her zaman gizli ve sürpriz nimetleriyle bizi lütuf sağanakları altında sırılsıklam hale getiren yüce Mevlamız! Bazılarını az-çok sezip korktuğumuz ve bazılarını da hiç fark edemediğimiz için endişe bile duymadığımız tehlikelerden dünyada ve ahirette bizi emin eyle.. şu kısacık fani hayatta altından kalkamayacağımız belalara maruz kalmaktan, kabrin ağır imtihanından, Cehennemin kasıp kavuran ateşinden, yüce Zat’ın hakkı için, Rahman ve Rahim isimlerinin hürmetine bizi sıyanet buyur, ey günah ve kusurlarla âlûde kullarını çokça bağışlayan Gaffar ve ey günahkarların hata ve isyanlarını setreden Settar!

 

Salât ü selamla kaldırdığımız ellerimizi, bir kere daha Efendimizi, O’nun biricik aile fertlerini, yıldızlar kadar yükseklerde pervaz eden ashabını hayırla yad ederek indiriyor ve bunları Senden diliyoruz Rabbimiz!

Bir Demet Dua-30

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Âlemlerin Rabbi Allah’a nihayetsiz hamd ü sena, Kainatın İftihar Tablosu Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa’ya, aile halkına ve “hangisinin atmosfer ve kudsi cazibesine girseniz bana ulaşırsınız” işaretinde bulunduğu güzide arkadaşlarına salât ü selam ediyor, gözlerimiz zuhur edecek teveccüh tayfları ufkunda, dudaklarımızı Zat’ını ta’zimle süsleyip sinelerimizin âhlarını mırıldanarak bir kere daha ellerimizi açıyoruz:

 

Ey her şeyin perçemini elinde tutan ve bütün kapıların anahtarları sadece Kendi nezdinde bulunan Yüceler Yücesi Rab! Senden, bizi masivanın bütün kayıtlarından azat etmeni ve en hayırlı kapıları biz muhtaç kullarına açmanı diliyoruz. Bu pürkusur bendelerini sadece Sana, hem de en mükemmel bir şekilde kullukta bulunmakla serfiraz kıl.. Rahmet ve inayet tecellilerinle ihtiyaçlarımızı gidererek Sen’den başka her şeyden ümidimizi kes (kes ki, aradıklarımızı sadece Senin kapında arayalım).. içimizde şeytanın ve her zaman kötülüğü emredip duran nefislerimizin taleplerine karşı bir ürperti uyar.. bizi hükmünden ve icraat-ı sübhaniyenden hoşnut, sağanak sağanak yağdırdığın lütuflarının şükrüyle gerilmiş, Zat’ını ve isimlerini yadetmekten engin bir haz duyan ve Sana kavuşmaya karşı her zaman iştiyakla dopdolu olan kullarından eyle!

 

Rabbimiz! Engin rahmetine iltica ediyor ve bizi başka değil, sadece, ulu dergahının önünde yana yakıla içini döken, yüzünü yalnızca Sana dönen, Senin emir buyurduğun yolda yürüyen ve bütün bunlarla sadece ve sadece Senin hoşnutluğunu murad eden kulların haline getirmeni istirham ediyoruz!

 

Peygamber Efendimiz’e, aile efradına ve seçkin arkadaşlarına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz…

Bir Demet Dua-29

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Günahlarla kirlenmiş kimseleri hemen cezalandırmayan, haddini bilmezlerin ayıplarını görmezlikten gelerek onlara manevî kirlerinden arınma fırsatları veren Merhametliler Merhametlisi Rabbimiz’e sonsuz hamd ü sena, yaratılışın gayesi, varlığın özü, peygamberlik hakîkatının zübdesi, kemâliyle Ferîd-i Kevn ü Zaman ve bihakkın Fahr-i Kainat, Cenab-ı Hakkın rahmaniyet ve rahîmiyetine en mücellâ, en parlak ayna Peygamber Efendimiz’e, O’nun seçkin ve kıymetler üstü aile efradına, yine O’nunla asırların en hayırlısını paylaşan arkadaşlarına salât ü selam ediyor ve bir kere daha kemerbeste-i ubudiyet içerisinde ellerimizi göklere, gökler ötesine kaldırıyoruz:
Allahım! Biz, Senin müslüman kulların, mahzun ve kederli olarak huzuruna geldik. Sen’den sıkıntılarımızı gidermeni, gam ve hüznümüzü de izale buyurmanı dileniyoruz.. dileniyoruz zira Sen kapına koşanları hiç bir zaman eli boş geri çevirmezsin.
Ya Rab! O sahip bulunduğun en güzel isimlerin ve en ulvî sıfatların hakkı için günahlarımızı mağfiret buyurmanı, kusur ve ayıplarımızı örtmeni, bizi sevip razı olduğun amelleri işlemeye muvaffak kılmanı, Sana gönül bağlamış bütün müslüman kullarını haddini aşıp saldırganca davranan, düşmanlık duygularıyla oturup kalkan ve her zaman komplo peşinde koşan insanlık mahrumlarına karşı nusretinle teyid buyurmanı istirham ediyoruz.
Gelip başımıza çöreklenen her türlü üzüntü, tasa, keder, sıkışıklık hallerinden kurtulmamız için bize nezdinden bir fereç ve mahreç, bir çıkış yolu gönder.. varıp Sana ulaşan dosdoğru yolu göster ve bize takva elbisesini giydir. Çünkü düşenlerin günahlarını bağışlama şanına yaraşan yegane zat Sen’sin.
Efendiler Efendisi’ne, Onun nezih aile fertlerine, yıldızlar kadar parlak ve seçkin arkadaşlarına salât ü selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz!

 


 

Bir Demet Dua-27

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Kendisinden başka hiç bir ilah olmayan, hem âlem-i gayb hem de âlem-i şehadeti bilen, mülkün gerçek sahibi, bütün eksikliklerden münezzeh, halis kullarını selamete erdirip emniyete kavuşturan, gözetip koruyan, esirgeyen, bağışlayan Rabbimize hamd ü sena, O’nun sevgili habibi, varlık ağacının hem çekirdeği hem meyvesi, Kainatın Medar-ı İftiharı Hazreti Muhammed’e, onun değerler üstü ailesine ve eşi-menendi olmayan arkadaşlarına salât ü  selam ediyor, bir kere daha avuçlarımızın içine gönlümüzü koyuyor ve yakarışa geçiyoruz:
Bizi sıyanet buyur ey biricik Koruyanımız.. dinimize ve dünyaya müteallik bütün işlerimizde insî ve cinnî şeytanların, durmadan kötülüğü emredip duran nefs-i emmarenin vereceği zararlardan, inanan kullarına karşı kalpleri kin ve nefret duygularıyla dopdolu düşmanların saldırgan davranışlarından bizi muhafaza et, ey her zaman inayetiyle bizimle beraber olan Rabbimiz.. onların tuzaklarından, komplolarından bizi ve gönlünü Senin dinine vermiş bütün inananları himaye eyle.. hile ve hud’alarını başlarına çevir ve onları mağlup bir vaziyette gerisin geriye döndür.. bilerek yahut bilmeyerek işlediğimiz hata ve günahlardan dolayı bu hak-hukuk tanımaz insafsızları başımıza musallat eyleme.. hedeflerini gerçekleştirmelerine müsaade etme ve bize, ihsan çeşmenin tatlı bir suyu olan, “Gel ve endişe etme, çünkü sen güven içinde olanlardansın” hakikatini tattır.
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve  bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..

Bir Demet Dua-26

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Varlığın hakikî sahibi, âlemlerde dilediği gibi tasarruf eden, mülkü dilediğine verip, dilediğinden de çekip alan, istediğini aziz edip yükselten, dilediğini de bizim sezebildiğimiz yahut idrak edemediğimiz pek çok hikmete bağlı zelil kılıp alçaltan, bütün hayır ve iyiliklerin Müsebbibi, her şeye kadir Rabbimize, O’nun ilmi ve malumatı adedince hamd ü sena; eşyaya mana kazandıran, varlığın sırlarını lif lif ayırıp seyircilerin mütaalasına sunan biricik mürşit ve üstad, ufuk insan ve kutup peygamber Hazreti Muhammed Mustafa’ya, O’nun cihan-bahâ ehline ve ashabına salât ü selam ediyor, Muhammed Lütfî edasıyla,
“Kerem kıl kesme Sultanım keremin bînevâlerden
Keremkâne yakışır mı kerem kesmek gedalerden” diyerek el açıp boyun büküyoruz:
Merhametine hudut olmayan yüce Rabbimiz! Sen’den dünya hayatımız itibariyle biz pürkusur kullarına itikatta, amelde, yemede, içmede, halde, sözde ve bütün davranışlarda dosdoğru olmayı nasip etmeni, ahirette de Cennetle ve sürpriz nimetlerinle sevindirmeni istiyoruz. İstiyoruz zira Sen lütuf ve ihsanda bulunmakla maruf, iyiliğini asla esirgememek ve keremini başlarımızdan aşağıya sağanak sağanak yağdırmakla da mevsufsun. Bütün işlerimizi en güzel neticelerle neticelendir.. bu muhtaç bendelerini sürpriz ve fevkalâdeden lütuflarınla sevindir.. Rahmâniyet ve Rahîmiyetinin muktezasını yerine getir de, ikramlarınla şâd olalım, ey rahmet ve şefkatiyle kâinatı okşayıp duran Raûf ve Rahîm!
Allahım! Bize, kadın-erkek kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza iman ve Kur’an yolunda hizmet etmeyi kolaylaştır, (kolaylaştır da Senin nâm-ı celîlinin ulaşmadığı hiç bir köşe-bucak kalmasın) ve bize istihkakımıza göre değil de engin merhametinin iktizasına göre muamelede bulun.
Merhameti sonsuz ve gücü her şeye yeten Allahım, Sen bize yetersin; Sen her ihtiyacımıza kâfî ve vâfîsin. Kapına yönelenlerin teveccühlerinden haberdar bulunduğun gibi bizim dualarımızı da mutlaka duyarsın.
Kainatın zerratı adedince salât ü selam, Efendimiz Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa’ya, O’nun ehline ve ashabına olsun, diyerek ve onları şefaatçi yaparak bir kere daha Sana yöneldik; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz.

Bir Demet Dua-25

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Zatı, sıfatları, isimleri ve fiilleri her türlü kusurdan uzak olan ve kainattaki bütün mükemmellikler Kendisinin Sonsuz derecede mükemmel olduğuna delalet eden Rabbimize hamd ü senâ, gönüllerimize aşk u heyecan salan, gözlerimize ışıklar çalan ve bizleri ebedler ülkesine hazırlayan Peygamber Efendimiz’e, O’nun nezih aile fertlerine, her biri birer vefa ve sadakat abidesi arkadaşlarına salât ü selam ediyor, vücutlarımız rüzgarla sarsılan ağaçlar gibi tir tir, yüzlerimizde inkisar çizgileri ve gönüllerimiz de burkuk mu burkuk.. adem-i kabul endişelerimizi merhametine hudud olmayan Rabbimizin engin müsamahasına bağlayarak O’nun ulu dergahının önünde yakarışa geçiyoruz:
Rabbimiz! Bizi Cehennem ateşinden koru ve ebedîyetin yurdu olan Cennetinle şereflendir.. varlığını Seni sevmeye adamış ve nezdinde sevgiye mazhar olmuş sevgililerin dostluğuyla sevindir.. Seyyidü’l-Mürselîn ve Şefîu’l-Müznibîn olan Nebiyy-i Muhterem’e komşu eyle.. Sana kavuşup, Senin cemâl-i pâkini müşahede ihsanıyla bizleri şerefyâb kıl.. Senden bize merhamet kılmanı istiyoruz.. Biz muhtaç kapıkullarını refîk-i a’lâya al ve nimetlerinle payeler üstü payelere erdirdiğin nebilerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin maiyyetiyle şâd eyle.
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile fertlerine ve  bütün ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz…

Bir Demet Dua-24

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Sonsuz hamd ü sena âlemlerin Rabbi Allah’a, evvel-ahir bütün salât ü selamlar da Rasûl-ü Mücteba Muhammed Mustafa’nın, âlinin ve ashabının üzerine olsun.
Rabbimiz! Sen’den, bize masivadan arınmış dupduru bir kalb, sürekli Sen’in yâdınla meşgul bir dil, iman esaslarını aksine ihtimal vermeyecek şekilde bilip kabullenebileceğimiz, duyup hissedebileceğimiz ve onu kendi özümüzle bütünleştirip irfan ufkuna ulaşabileceğimiz kıvamda bir yakîn, bir yakîn-i tamm, yaratıldıkları gayeler karşısında boyun büküp her zaman kemerbeste-i ubudiyet içerisinde emre âmâde duran hisler ve bizi asla terketmeyecek bir afv ü afiyet istiyoruz.
Rabbimiz! Günahlarla âlûde bir halimiz var; bizi fevtettiğimiz şeyleri telafi edip yeniden toparlanabileceğimiz kâmil bir tevbeye muvaffak kıl.. bu mücrim kullarını bütün günahlarımızı eritecek mağfiret havuzlarına al. Gırtlaklarımıza kadar kabahatlerle kirlenmiş olsak da Sen seyyiatımızı, meâsî ve mesâvîmizi affet.. sevmediğin ve hoşnut olmadığın şeylerin muhabbet ve meyillerini kalblerimizden söküp at.. bizi kendi nezdindeki hazinelerinle te’yid buyur, kendi kuvvetinle destekle, destekle ki şu geçici dünyadan ancak Senin yardımınla emniyet ve selamet içinde çıkabiliriz.
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile fertlerine ve  bütün ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz…

 

 

Bir Demet Dua-23

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Bizden evvel, nicelerinin dileklerine icabet edip onlara lûtfundan kapılar aralayan ve başlarına sağnak sağnak ihsanlar yağdıran.. dua edenlere cevap veren.. ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren.. devrilenleri kaldırıp doğrultan.. çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden Rabbimiz’e, O’nun ilmi adedince hamd ü sena; mesajı Kur’an, ufku irfan, beyanı bürhan ve iki cihanın vesile-i saadeti Efendiler Efendisi’ne, O’nun dupduru ailesine, her biri birer vefa ve sadakat abidesi arkadaşlarına salât ü selam ediyor; çoğumuz itibariyle ömrümüzün hasenât kefesi bomboş ve bir ihlas bezginliği içine düşmüş olsak da ümidimizi Merhameti Sonsuz’un affına merdiven yapıp yakarışa geçiyoruz:
Rabbimiz! Şayet senin hıfzın ve riayetin olmasaydı biz mutlaka helâk olurduk.. tenezzül buyurup da bizi nimetlerinle donatmasaydın o zaman da hüsrana uğrardık.
Ey bütün eksik sıfatlardan berî, yüceler yücesi Rab! Biz kapı kulların eğer Sana itaat edebilme gibi bir paye ile müşerrefsek bu tamamen Senin lütfunun ve inayetinin eseridir. Bütün verdiklerinden dolayı minnet Sana; iman ve İslam nimetinden dolayı hamd ve şükran da yine Sana’dır.
Rabbimiz! Senden, bundan sonra da her zaman yar ve yardımcımız olmanı istirham ediyoruz. Sen bizim hem velîmiz, hem de biricik vekîlimizsin. Hem ne güzel vekîlsin! Bizi yolların en sağlam ve en şaşırtmaz olanına hidayet buyurmanı dileniyoruz.
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile fertlerine ve  bütün ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz..

Bir Demet Dua-22

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Bir sözü diğerine engel olmadan kainattaki bütün varlıklarla aynı anda ayrı ayrı konuşan, hiçbir dua diğerine mani olmadan ve hiçbirini diğeriyle karıştırmadan bütün dualara birden cevap veren ve ısrarla isteyenlerin ısrarı Kendisini asla usandırmayan yüceler yücesi Rabbimize kainatın zerreleri adedince hamd ve şükür, bize rehberlik yaparak Cenab-ı Mevlâ’ya nasıl şükretmemiz ve ne şekilde dua etmemiz gerektiğini öğreten şükür kahramanı, dua sultanı Efendimize, O’nun kıymetler üstü aile halkına ve güzide arkadaşlarına salât ü selam ediyor, her zaman yüz sürdüğümüz kapınını önünde içimizi dökmek üzere bir kere daha tazimle eğiliyoruz:
Rabbimiz! Tevfikinle bizi, sevip hoşnut olduğun güzellikleri işlemeye muvaffak kıl.. düşüp düşüp kalkan bu mücrim kullarını günah bataklığında boğulmaktan sıyanet buyur, buyur da Senin payeler üstü dostluğuna erelim.. nimetlerini de üzerimize sağnak sağnak yağdır.
Rahmeti her zaman gazabının önünde yüce Rabbimiz! Biz aciz kullarını erişilemez ve asla nüfuz edilemez hıfzınla muhafazan altına al.. bizi koruyup kolla, kolla ki Senin, kapı kullarını hiç bir zaman zayi etmeyeceğin hakkındaki kanaatimiz tamdır.
Ey merhameti sonsuz yüce Rab! Sen bizi altından kalkamayacağımız işlerle mükellef tutma, her ne kadar bunu istemeye yüzümüz olmasa da Sen her zaman bizimle ol ve hiçbir zaman bizi yalnız bırakma.. dualarımıza icabet buyur.. ümitlerimizi boşa çıkarma.. Sana rücû yollarını kolaylaştır ve tevbelerimizi de kabul buyur.. bizi haybet ve hüsrana uğrayan bir kısım zavallılar olarak geri çevirme Rabbimiz!
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..

 

 

Bir Demet Dua-21

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Dua edenlere cevap veren, ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren, devrilenleri kaldırıp doğrultan, çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden yüce Rabbimize, O’nun ilmi adedince hamd ü sena; ölümün yüzündeki perdeyi yırtan, kabri ebedî saâdet âleminin bekleme salonu olarak gösteren, her yaş ve her başta mutluluk arayan gönülleri Hızır çeşmesine ulaştırıp onlara ölümsüzlük iksiri içiren sevgili Habîbi’ne, O’nun nezih ailesine, seçkin ashabına salât ü selam ediyor ve bir kez daha başımız eğik, boynumuz bükük, kalblerimiz mahzun, her zaman çaldığımız kapının tokmağına arz-ı hal etmek üzere dokunuyoruz:
Rabbimiz! Dualarımızı kabul buyur.. aczimize, zayıflığımıza, düşmüşlüğümüze ve muhtaç oluşumuza merhametinle mukabelede bulun.. (aşılmaz gibi görünen) zorlukları bizim için kolaylaştır.. gaye-i hayallerimize hakikat urbası giydir.. bizi dünya ve ahirette utanılacak durumlara düşmekten muhafaza eyle!
Rabbimiz! Gönüllerimizi ve bütün kullarının kalblerini iman, İslam ve Kur’an yolunda hizmete tevcih buyur.. sineleri bize düşmanlıkla köpürüp duranlara karşı yardımcımız ol ve bizi sevip hoşnut olduğun amelleri işlemeye muvaffak kıl…
Bütün bunları Sen’den, Sen’in güzel isimlerinin hakkı için ve Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa hürmetine dileniyoruz Rabbimiz!
Salât ü selâm Efendiler Efendisi’nin, güzide âilesinin ve yıldızlar kadar parlak ashab-ı kiramının üzerine olsun!

salatuselam

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

EFENDİLER EFENDİSİ’NE SALÂT Ü SELÂM

Allahım! Efendimiz Hazreti Muhammed’e, ailesine, ashabına, ilmin ve mâlûmatın sayısınca salât u selam eyle ve bereket ihsan et!
Allahım! Efendimiz Hazreti Muhammed’e ve O’nun kardeşleri olan nebîlere, mürselîne.. mukarreb meleklere.. gök ve yer ehlinden –rızana nail olmaları için dua ettiğimiz- Senin salih kullarının hepsine.. özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lut, Zebîhullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyyub, Hazreti Şuayb, Kelîmullah Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriyya, Hazreti Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyr (alâ nebiyyina ve aleyhimüsselam)’a..
Ve Efendilerimiz Hazreti Cebraîl, Hazreti Mîkaîl, Hazreti İsrafîl ve Hazreti Azraîl’e.. Hamele-i Arş’a.. mukarreb meleklere.. Kerûbiyyûn’a ve Kirâmen Katibîn’e..
Allah Rasûlü’nün halifeleri Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali efendilerimize.. Peygamberimizin amcalarından ikisi Hazreti Hamza ile Hazreti Abbas’a ve Allah Rasûlü’nün ahfâdına.. özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefî ve Zeynü’l-Âbidîn hazerâtına..
Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübrâ ve Hazreti Âişe-i Sıddîka’ya ile Efendiler Efendisi’nin diğer pak zevcelerine ve kızları Zeynep, Rukiyye, Ümmü Külsüm ve Fatımetü’z-Zehraya..
Muhacir ve ensardan bütün ashab-ı güzînine, tabiîn ve tebe-i tabiîn efendilerimize.. müçtehidîn-i kirâma, müfessirîn-i izâma.. muhaddisîn-i fihâma.. evliya, asfiya, ebrar ve mukarrebîne.. aktâba ve hususen Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize.. Şeyh Abdülkâdir Geylanî, Şeyh Ebu’l-Hasen el-Harakânî, Şeyh Harranî, Şeyh Mübencî, İmam Rabbanî, Ebu’l-Hasen eş-Şazelî, Ahmed el-Bedevî, Ahmed er-Rufaî, Muhammed Bahâüddin en-Nakşibendî ve Üstadımız Bediüzzaman Said Nursîye.. ve Senin nezd-i ulûhiyetinde kıymeti olan herkese ilmin ve mâlûmâtın adedince salât ve bereket ihsan eyle…
Dünyanın dört bir bucağında iman ve Kur’an meşalesini tutuşturup canlı tutmaya çalışan kadın-erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da –yukarıda zikrettiğimiz zevât-ı kirama tabî olarak– salât ü selâm eyle ve bereketinle lütufta bulun.
(Onların, bizim salât u selâmımıza ihtiyacı yoktur; fakat Senin sevdiklerini ve Seni sevenleri severek, onların isimlerini şefaatçi yaparak dergah-ı rahmetine iltica ediyoruz. Şefaatlerine nâil eyle, Rabbimiz!)

Bir Demet Dua-20

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Bütün iyilik ve hayırlar ancak Kendisinden beklenen ve bunları vermeye sadece Kendisi muktedir olan Yüce Rabbimize hamd ve minnet, Enbiyalar Serveri Efendiler Efendisi’ne, ehline ve ashabına salât ü selam ediyor, her zaman dokunduğumuz kapının tokmağına boyunlarımız bükük, kalblerimiz buruk, sinelerimiz yanık, şimdi bir kez daha dokunuyoruz:
Rabbimiz! (İçimizden yükselen) şu nida, mahzun ve münkesir kalblerin nidasıdır; o nidaya icabet edecek Yegâne Zat da Sensin.. ey dua ettiğinde darda kalmışın duasına icabet eden! Kusurlarla âlûde olsak da, gaflet denilen illetten bir türlü kurtulamasak da işte yine Sana el açtık.. va’d-i ilahîni gerçekleştir ve dualarımıza icabet buyur.. bizi dalalete saplananların ve gazabına uğramışların mahrumiyetine uğratma. Sen bizim Mevlâmızsın; teveccühünle bizleri serfiraz kılacağını ümit ediyor ve kereminle muamelede bulunacağını umuyoruz, ey rahmet dalgalarıyla kainatı kuşatan ve ey mağfiretine had-hudud olmayan!…
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efrâdına ve  bütün ashâb-ı güzînine salât u selâm ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..

 

 

Bir Demet Dua-19

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Kâinatın bütün zerrelerinin, hep birlikte ve tek başlarına, acz ve fakr lisanı ile mevcudiyetine ve birliğine şehadet ettikleri Sâni-i Hakîme hamd u senâ ve şükürler olsun. Kâinatın tılsımını açıp, âyâtını keşf ve beyan eden Rasûl-ü  Ekrem’in, Peygamber hanesinin kutlu sakinlerinin ve ashab-ı kirâm efendilerimizin hazineleri sonsuz salât ü selâmlarla dolsun.
Ey Rabbimiz! Enginlerden daha engin rahmetin, karşı konulmaz ve önünde durulmaz kudretin hakkı için, biz âciz kullarına, her türlü endişe, keder, bela, musibet ve zorluk karşısında çıkış yolları ve iç ferahlığı lutfet.. bizleri salih kullarının bulunduğu halkaya dahil eyle.. bütün insî ve cinnî şeytanlara, haddini aşan zalimlere, despotlara ve kalbi hasede kilitlenmişlere karşı şu acz u fakr içindeki kullarını koruyup kolla; bizi yakınlığına kabul buyur ve sıyanetinle taltif et. Bunları Senden dileniyoruz; çünkü, her şeyin perçemini tutan ve eşya üzerinde tasarruf hakkını kudret elinde bulunduran sadece Sensin.
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve  bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..

Bir Demet Dua-18

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Defalarca işlenen günahları, dilerse her defasında bağışlayan, kusur ve çirkinlikleri örten, kalbleri iman, marifet ve muhabbet nurlarıyla süsleyen yüce Rabbimize hamd, özü ve konumu itibarıyla her zaman tavsif üstü, zatı açısından nazîrsiz, ötelere ait derinlikleri zaviyesinden ferîd-i kevn ü zaman, elindeki mesajıyla da apaçık bir bürhan olan Efendiler Efendisi’ne salât ü selam ediyor ve bir kez daha Mevla-yı Zü’l-cemâl’in huzurunda el açıp yakarışa geçiyoruz:
Rabbimiz! Dünyada insî ve cinnî şeytanların ve fasılasız kötülüğü emredip duran nefs-i emmarenin şerrinden; ahirette de rezil rüsvay olup umduklarımıza nâil olamamaktan Sana ilticâ ediyoruz. Senden, Zâtın, güzel isimlerin ve ulvî sıfatların hakkı için ve Efendimiz Muhammed Mustafa hürmetine, bize dünyada ve ukbâda rahmetinle muamele etmeni ve teveccühünü üzerimizden hiç eksik etmemeni dileniyoruz.
Dinimizi kemâl seviyesinde yaşamayı bize nasip et; dünyada ve ahirette biz muhtaç kullarına bahşedeceğin nimetlerini tamamla.. nezdinden engin bir hikmet, faydalı bir ilim ve makbul amellerle bizleri serfiraz eyle.
Efendiler Efendisi’ne, O’nun nezih aile fertlerine, seçkin arkadaşlarına salât ü selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz!

 

 

Bir Demet Dua-17

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Her şeyden evvel, varlığıyla varlığımızı ışıklandıran, gözlerimize nurlar serpip, bizleri nefsanî karanlıklardan kurtaran Rahmeti Sonsuz Rabbimize hamd ü senâlar ediyor, iki cihanın serveri, enbiyanın seyyidi ve merhamet-i ilahiyenin timsali olan Peygamber-i Zîşan Efendimiz’i salât ü selamlarla bir kez daha anarak ellerimizi açıp yalvarıyoruz:
Rabbim! Celâl-i vechine layık şekilde bütün hamdler Sana ve lütufta bulunduğun her türlü nimetlerden dolayı şükür de yine Sana’dır. Sen’den benim ve kadın-erkek kardeşlerimin, arkadaşlarımın üzerimize zâhir-bâtın nimetlerini sağanak sağanak yağdırmanı dileniyorum.
Allahım! Bizlere, her türlü endişe ve tasa karşısında ferec ve mahreç yollarını göster.. (sürekli kötülüğü emredip duran) nefislerimizin dar kafeslerinden ve hevalarımızın ağından bizi halas eyle.. biz aciz kullarını, bize düşmanlık besleyip duran kimselerin tuzak ve komplolarından muhafaza buyur.. bizleri dünyanın her türlü cevr ü cefasından, rezil rüsvay bir duruma düşürmesinden ve ahiret azabından koru.
Bizi ve hayatını ilây-ı kelimetullaha adamış hizmet erlerini hoşnutluğunla doyur.
Efendiler Efendisi’ne, O’nun nezih aile fertlerine, seçkin arkadaşlarına salât ü selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz!

Bir Demet Dua-16

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Varlığı canlarımızın cânı, nûru gözlerimizin ziyası Yüce Rabbimize, ilmi ve malûmatı adedince hamd ü sena, yolda kalmışların biricik rehberi Hazreti Muhammed Mustafa’ya, tertemiz ailesine ve yıldızlar gibi etraflarına ışık saçan ashabına salât ü selam ederek bir kez daha Yüce Dergâh’a yöneliyor ve O’nun kapısının tokmağına dokunarak inliyoruz:
Ey ilmine ve rahmetine hudut olmayan Yüce Rabbimiz! İlminin ve rahmetinin vüs’ati ölçüsünde bize de şefkat ve merhametinle muâmelede bulun.. bize rızık olarak bahşettiğin nimetleri hakkımızda bereketli eyle.. bizi Sen’den başka herkes ve her şeyden müstağni kıl –kıl ki Sen’den başka hiçbir şeye muhtaç olmayalım- .. bize engin lütfunla lütufta bulun ve (elbiselerin en güzeli olan) takva elbisesini giydir.. bizi zühdle, dünyevî hazları terkedip cismanî meyillere karşı koymakla ve verâ ile, bütün şüpheli hususlara karşı kapanmakla zinetlendir.. her halimizde (gıll u gıştan uzak) dupduru ve Sana karşı ubudiyetimizde kemâl noktasını ihraz edebilmiş kullarından eyle.
Rabbimiz, Senden muhlis (ihlasa ermiş) ve muhlas (ihlasa erdirilmiş) kullarını te’yîd buyurduğun gibi, biz (aciz ve muhtaç) kullarını da, yapıp ortaya koymaya çalıştığımız amellerimizde ihlaslı kılarak te’yîd buyurmanı istiyoruz.
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile fertlerine ve  bütün ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz..

Bir Demet Dua-15

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Yokluğu, varlığıyla süsleyen, damlaya deryâların vüs’atini bahşeden, zerreye güneş olma istidâdını veren âlemlerin Rabbi Allah’a hamd, varlığın çehresindeki perdeyi kaldıran; eşyanın ruhunda meknî bulunan sırları gün yüzüne çıkaran; yerle gök arasındaki kopukluğu giderip bir kere daha arzı semâlara bağlayan Allah Rasûlü’ne, âline, ashabına salât ü selam ediyor ve kapısının tozu-toprağı gözlerimize sürme Sultanlar Sultanı’nın huzurunda bir kez daha iki büklüm olup yakarıyoruz:
Rabbimiz! Biz zayıf ve kusurlu kullar, nefislerimizi dizginlemekten aciz kaldık. Bizi nezdinden bahşedeceğin tam bir azm ü ikdamla ve ”Lâ havle velâ kuvvete illâ billah – Gerçek havl ve kuvvet sadece Allah’tandır” hazinesinden lütfedeceğin kuvvetle rızıklandır.. nefislerimizin kirlerinden, lekelerinden arındır ve günahlarla âlûde şu kullarını şekâvete götüren yollara düşmekten muhafaza eyle.. bizi, sürekli kötülüğü emreden nefislerimizin merhametsizliğine ve insî, cinnî şeytanların acımasızlığına terk etme.. ilahî güç ve sıyanetinle teyid edip masivaya el açmaktan müstağni kıl.. işlediğimiz kötü amellerden ve kendi dar anlayışımız yüzünden teferruata dair hususları da sayıp dökerek mübalağa ettiğimiz isteklerimizden dolayı rahmetinden mahrum eyleme!
Efendiler Efendisi’ne, O’nun nezih aile fertlerine, seçkin arkadaşlarına salât ü selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz!

Bir Demet Dua-15

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Vücûdu bütün varlığın dayanağı, kudreti her şeyin güç kaynağı, iradesi eşya ve hadiselerin üzerinde akıp gittiği biricik yörünge, marifeti de canlarımızın canı olan Rabbimiz’e hamd ü sena, O’nun Yaver-i Ekremi Efendiler Efendisi’ne, ruhanîler kadar saf ve duru ailesine, yıldızlar misali seçkin ashabına salât ü selam ediyor, her zaman dönüp dolaşıp geldiğimiz yegâne kapının önünde bir kez daha diz çöküp yalvarıyoruz:
Ey kâinatın her köşesinde Kendisine ibadet edilen ve bütün varlığın husûsî lisanlarla Kendisini zikredip durduğu Ulu Zat! Meşguliyet sahamızı yalnızca Sana hasrettiğimiz ibadetlerimizle doldur ve daima varlığını duyurarak gönüllerimizi Sana şükür hissiyle coştur; coştur ki sadece ve sadece Sana ibadet etmiş olalım ve yalnız Senin huzurunda kullukta bulunalım. Ve bizi Sen’in has kullarının tevbe, evbe ve inabeleriyle kapına rücû eden tevbe kahramanlarından eyle!
Ey yoksullara her zaman rahmet ve merhametiyle muamele eden.. ey yollara koyulmuşları rehbersiz bırakmayan.. ey şaşırmışların önüne ışıklar saçan, onlara aydın ufuklar gösteren.. ve ey korku içinde yaşayanlara emn ü eman kaynağı olan! Bize merhamet buyur; bizi sırat-ı müstakime irşad eyle ve dünyada rezil rüsvay olmaktan, ahirette de azaba düçar kalmaktan muhafaza buyur!
Efendiler Efendisi’ne, Onun nezih aile fertlerine, seçkin arkadaşlarına salât ü selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz!

Bir Demet Dua-14

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Gönlü hakîkate ermiş olgun ruhların ebedî mihrabı, duygularıyla kanatlanmış âriflerin duyup bildikleri tek varlık, âlemlerin Rabbi Allah’a, O’nun ilmi adedince hamd; varlığın özü ve nüvesi, yaradılış ağacının meyvesi ve tevhid hakikatinin en gür sesi Peygamber Efendimiz Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa’ya, O’nun seçkin âilesine, mümtaz arkadaşlarına salât ü selâm ediyoruz.
Ey Rabbimiz! Kendisiyle Senin kapına gelindiğinde mutlaka icabet buyurduğun ve yine onunla anıldığın her zaman kullarına yardımcı olduğun Nâm-ı Celîlin hürmetine istiyoruz:
Dualarımızı kabul buyur ve ümitlerimizi boşa çıkarma. Senden kusurlarımızı setretmeni.. günahlarımızı yarlığayıp bizi mağfiret buyurmanı.. ihlasa erdirdiğin has kullarına bulunduğun gibi bize de lütufta bulunmanı.. bize –malın mülkün bir fayda vermediği o günde işimize yarayacak ve Senin hoşlanmadığın kirli duygulardan arınmış- bir kalb-i selîm, her zaman sadece doğruyu söyleyen nezih bir lisan ve bizi Senin sevgine ve Seni sevenlerin sevgisine yaklaştıracak makbûl ameller nasib etmeni dileniyoruz.
Rabbimiz! Hoşnutluğunu, ufkumuzu bütünüyle kaplayan en büyük gaye ve Cennetini de ebedî meskenimiz eyle!
Efendiler Efendisi’ne, Onun nezih aile fertlerine, yıldızlar kadar parlak ve seçkin arkadaşlarına salât ü selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz!

Bir Demet Dua-13

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Günahlarla kirlenmiş kimseleri hemen cezalandırmayan, haddini bilmezlere bile manevî kirlerden arınma fırsatları veren Merhametliler Merhametlisi Rabbimize hamd, Cenâb-ı Hakk’ın O’na itaati Kendine itaat kabul ettiği bir kıblenümâ olan mümtazlardan mümtaz Efendimize, O’nun pak ailesine, seçkin ashâbına salât ü selam ediyor ve bir kez daha ”el-emân” diyerek ulu dergah önünde diz çöküp yalvarıyoruz:
Ey her türlü tasayı, gamı ve kederi giderip uzaklaştıran.. hevânın ve her zaman kötülüğü emredip duran nefs-i emmârenin dar mahbeslerinde sıkışıp kalanlara kurtuluş yolları açan Rabbimiz! Sen her türlü eksiklik ve noksanlardan münezzehsin. Bizim endişe ve tasalarımızı da gider ve bizi Seninle olmaktan alıkoyan bütün kayıtlardan âzâd eyle.
Rabbimiz! Senden bizi affetmeni.. bize afiyet vermeni.. bizi siyanetin altına almanı.. riayetinle gözetip kollamanı.. inayetinle te’yid buyurmanı ve bizlerden hoşnut olmanı dileniyoruz.
Ey Rabbimiz! Nefislerimizin şerlerinden ve kötü amellerin içine düşmekten  Sana iltica ediyor, şeytanın ve ins-cin bütün mahlukâtın zararlarından Sana sığınıyoruz. Medet dileniyoruz Rabbimiz, el-emân, el-emân..!
Efendiler Efendisi’ne, Onun nezih aile fertlerine, yıldızlar kadar parlak ve seçkin arkadaşlarına salât ü selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz!

 

Bir Demet Dua-12

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Her şeyden evvel, varlığı varlığımızın sebebi, ululuğu kainatları ihata etmiş, ışığı her yerde nümâyan âlemlerin Rabbi’ne hamdediyor; Sevgili Habîbi’ni, onun pak ailesini ve nezih ashabını salât ü selamlarla yâdediyoruz.
Rabbimiz! Senden güzel isimlerin ve ulvî sıfatların hürmetine bizi affetmeni, nefislerimizi dizginlemeni ve bizim emrimize vermeni, işlerimizi kolaylaştırmanı ve insanlardan ve cinlerden bize düşmanlık besleyenleri izale etmeni dileniyoruz.
Ey bütün mülk ve melekût (varlık ve varlık ötesi) kabza-ı tasarrufunda bulunan.. ey hayat sahibi Hayy.. ey varlığının asla bir başlangıcı olmayan Kadîm.. ey ölüm Kendisi için katiyen sözkonusu olmayan Bâkî! İhtiyaçlarımızı gider.. bize lütfunla muamelede bulun.. başımızdaki bütün belaları def ü ref’ eyle.. bizim yanımızda ol, aleyhimizde olma.. bizi dînî ve dünyevî musibetlerden koru.. dünyayı en büyük derdimiz, tasamız ve kendisi için en fazla gayreti sarfettiğimiz bir meta’ kılma.. kılma ki bizim en büyük işimiz Senin rızanı kovalamak olsun.
Bizi sevdiğin ve hoşnut olduğun amelleri işlemeye muvaffak kıl, Rabbimiz!
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..
 

 

Bir Demet Dua-11

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Her şeyden evvel, varlığıyla varlığımızı ışıklandıran, gözlerimize nurlar serpip, bizleri nefsanî karanlıklardan kurtaran Rahmeti Sonsuz Rabbimize hamd ü senâlar ediyor, varlık ağacının çekirdeği, kainat kitabının ille-i gâiyesi, Hakk’a davetin en gür sesi Efendimiz’i salât ü selamlarla bir kez daha anarak ellerimizi açıp yalvarıyoruz:
Ey nimetleri, tükenip bitmeden sürekli sağanak sağanak yağan ve ey dilediği zaman Hakk’a, hakîkate cephe alan düşmanları helak eden ulu Rabbimiz! İşte yine kapına geldik; Senin zahir-bâtın (açık-gizli) nimetlerine, eksiksiz ve sapasağlam siyanetine muhtacız. Bize lütufta bulun.. bizi (nimetlerinden) mahrum bırakma; şu kimsesiz kullarını bütün şerli insanların kötülüklerinden ve endişe edip sakındığımız her türlü fenalıktan muhafaza buyur!
Ey Yüceler Yücesi! Şayet bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daimî bir sevgiyle doldur!
Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı! Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir!
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..
 

 

Bir Demet Dua-10

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA


Her şeyden evvel, sayılamayacak kadar alâmetlerle âlemde Kendi varlığını ve birliğini gösteren Yüceler Yücesi Rabbimize hamdediyor; kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı İnsanlığın İftihar Tablosu’nu salât ü selamlarla anıyor ve  bunu da bir vesile bilerek Mevlâ-yı zü’l-Cemâl’in ulu dergahının önünde diz çöküp yalvarıyoruz:
Ey rahmeti kuşatılamayacak kadar geniş ve görüp gözetmesi başka kapılardan yardım dilenmeye ihtiyaç bırakmayacak kadar eksiksiz olan Rabbimiz! Biz kapı kullarına merhamet buyur.. Seni hakkıyla zikredebilmemiz, Sana gerektiği gibi şükredebilmemiz ve en güzel şekilde ibadet edebilmemiz için bize yardım et.. himaye perdeni başımızdan aşağı sarkıtıp bizi muhafazan altına al.. kendisine güzendiğimiz ve her şeyimizi emanet ettiğimiz vekilimiz ol ve bizi başkalarının ellerine bırakma.. bizi her zaman katında makbul, duru, katışıksız salih amellerle meşgul eyle.. bize ve dinimize karşı adavet duygularıyla oturup kalkanları da katından göndereceğin şeylerle oyala (oyala ki planlayıp durdukları kötülükleri yapamasınlar).. bizi onların kötülüklerinden, komplolarından ve tuzaklarından koru, ey biricik merhamet Sahibi!
Efendiler Efendisi’ne, Onun nezih aile fertlerine, yıldızlar kadar parlak ve seçkin arkadaşlarına salât ü selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz!

Bir Demet Dua-9

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Her ses kendisinden bir nağme ve her şey kendisinden bir nâme olan Yüce Yaratıcı’ya hamd ü senâdan sonra, Efendiler Efendisi’ni salât ü selamlarla yâdediyor ve Rabbimizin ulu dergahı önünde bir kere daha el açıp yalvarıyoruz.
Ey engin rahmetin ve münkirlere itiraz noktası bırakmayan en kesin, en mükemmel delilin sahibi Rabbimiz! Ellerimizi Sana kaldırıyor ve ancak Senin inayetinle içine düştüğümüz sevimsiz durumlardan kurtulabileceğimizi umuyoruz. Muttali olabildiğimiz ve olamadığımız bütün kötülüklerden Sana sığınıyor ve Senden eksiksiz, bol nimet ve inayet-i kâmile istiyoruz.
Rabbimiz! Kalblerimizi Sana karşı haşyet ve reca duygusuyla doldur ve Senin kapından başka kapılara karşı içimizde bir temayül ve ümit duygusu bırakma. Biz kullarını Sana tevekkül ve iltica hisleriyle rızıklandır!
Bizi, kadın-erkek bütün kardeşlerimizi ihlasa ermiş ve erdirilmiş kullarını koruduğun gibi sıyanet buyur, ey sayılamayacak kadar nimetlerin, en güzel isimlerin ve en ulvî sıfatların sahibi Yüce Rab!
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..

  

Bir Demet Dua-8

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Her şeyden evvel Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdediyor, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’yı salât ü selamla bir kere daha yâdederek huzûr-u İlahi’de el açıp yakarıyoruz:
Rabbimiz! Bizleri muhafaza buyur, buyur ki Sen biricik koruyucumuzsun.. dünyanın bütün kötülüklerinden, bizim için ar vesilesi olabilecek durumlardan ve ahiret azabından koru.. koru ki, Sen bizim korkup endişe ettiğimiz şeylerin üstesinden gelebilecek kadar büyük ve ulusun!.
Ey Rabbimiz! Ancak Senin inayetinle bozguncuların şerlerini defedebiliriz. Kötü kimselerin fenalıklarından sığınabileceğimiz, kafirlerin ve münafıkların hile ve hud’alarından korunmak için dayanabileceğimiz Senin kapından başka kapı da yoktur.
Ey, bir belaya maruz kaldıklarında sabırları, lutfedilen nimetler karşısında da şükürleri pek az olan biz zayıf ve çaresiz kulların Rabbi! Dünyanın feci ve korkutan hadiseleri ve dehrin musibetleri karşısında bize inayet eyle; kafirlerin ve fesatçıların şerlerinin bize ulaşmasına mani ol.
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile fertlerine ve  bütün ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz…

 

Bir Demet Dua-7

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Yaslıların ümit ve huzur kaynağı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi yüce Rabbimize, O’nun ilmi adedince hamd ve şükür, bütün varlığı yüzü suyu hürmetine yarattığı Habîbi’ne salât ü selâm ediyor; nâçar kalmış kullarına bir perde aralayacağı recâsıyla huzur-u ilâhîde el açıp yalvarıyoruz:
Ey Rabbimiz! Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlardan dolayı bize azap etme.. şu aciz kullarına, gazabına sebkat etmiş o engin rahmetinle ve fazlınla muâmele eyle.. bizi dünyevî afet ve rezaletlerden, ahiret azabından, kalbleri fenalığa esir düşmüş kötü insanların şerlerinden, fâcir kimselerin komplolarından, düzenbazların hîle ve tecavüzlerinden, bozguncuların kırıp dökmelerinden ve bütün despotların zulmünden sıyanet buyur!.
Ey Rabbimiz! Bilebildiğimiz ya da bilemediğimiz her türlü dünyevî bela ve musibete karşı bize afv u afiyet ver.. insî ve cinnî şeytanların kötülük ve fitnelerinden ve nefs-i emmârenin zararlarından bizi koru.. önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan yahut üzerimizden gelmesi muhtemel tehlikelerden ve ayaklarımızın altından tutulup yerle bir edilmekten bizi muhafaza eyle!.
Küfür ve dalâlete düşmekten başka her hâl için Sana hamdederiz ey Rahmân u Rahîm!
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..

Bir Demet Dua-6

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Bizleri varlığa erdirip var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimize hamd ve minnet, Kainatın İftihar Tablosu Efendiler Efendisi’ne salât ü selam ediyor ve bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp dileniyoruz:
Ey Rabbimiz! Bizleri büyük-küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır.. lisanlarımızı yalandan, gıybetten, Senin sevmediğin, hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle.. kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur.. gözlerimizi bakmaması gereken şeylere bakıp da hiyanet etmekten koru.. yüzlerimizi nurunun ziyasıyla aydınlat ve amellerimizi ıslah buyur.. niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle.
Ey bizatihî var olup başkasına muhtaç olmayan ve her şeyin varlık ve bekası kendisine muhtaç bulunan Hayy u Kayyûm! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle.. göz açıp kapayıncaya kadar hatta ondan da kısa bir süre için bizi nefsimizle başbaşa bırakma.. bizi ve dünyanın dört bir yanındaki kadın-erkek kardeşlerimizi, sevdiklerimizi, dostlarımızı başımıza gelebilecek her türlü kötü durumdan himaye buyur!
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve  bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..

 

Bir Demet Dua-5

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd ü senâ, O’nun en büyük elçisi olan Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm)’a, âline ve ashabına da salât ü selam olsun.
Ey Allahımız! Ululuğun karşısında ürperen ve tir tir titreyen mahzun bir gönülle işte yine kapına geldik. Senden bizleri salâha ve iyiliğe kilitlenmiş kullarından eylemeni, ebrâr ve mukarrebînin hayatına denk bir hayatla bize canlılık bahşetmeni, mükerrem ibâdına lütufta bulunduğun gibi bizleri de nimetlerinle donatmanı, muhlisîn (ihlasa ermiş) ve muhlasîn (ihlasa erdirilmiş) kullarına nasip ettiğin güzellikte bir ölümle hayatımızı hitama erdirmeni, sonra da bizi indinde makbul kullarınla beraber haşretmeni ve Senin yoluna baş koymuş “ilkler”in içinde Cennetine almanı dileniyoruz.
Allahımız! Dünyanın her türlü bela ve musibetine karşı bize afv u afiyet ver! Olmasına hükmettiğin şeylerin şerrinden bizi koru. Önümüzden yahut arkamızdan gelebilecek tehlikelerden bizleri muhafaza buyur. Dünyada ve ahirette bizim için utanç vesilesi olabilecek durumlardan Sen bizi siyanet et ve bizleri konumunun hakkını veremeyip de sukût eden düşkünlerden eyleme! Amin!

Bir Demet Dua-4

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Her şeyden evvel, rahmeti sonsuz yüce Mevlâ’ya hamd ü senâlarla yöneliyor, iki cihanın vesile-i saadeti Efendimiz’e, O’nun pak ailesine ve güzîde ashabına salât ü selam ediyor ve Rabbimize bir kez daha el açıp yalvarıyoruz:
Ey herkesi ve her şeyi şefkat ve merhametiyle kuşatan ve ey sürçüp düşenleri bağışlayarak tökezleyenlere yeniden doğrulma fırsatları veren yüce Yaratıcı! Kendisinden yardım talep edilebilecek yegâne zat Sensin ve ancak Sana tevekkül edilir. Sen, Sana yönelip dua edenlerin sesini mutlaka işitir, çağrılarına icabet edersin; kapına sığınıp bir nidâda bulunanlara da elbette karşılık verirsin.
Rabbimiz, Senden bütün varlığı kuşatan rahmet havuzuna bizi de almanı dileniyoruz; işte kalblerimiz de bu duygularla Senin ulu dergahına yönelmiş bir vaziyette. Bize merhametinle muamele et.. sürçmelerimizi bağışla.. bütün günahlarımızı ve kusurlarımı yarlığa.. ömrümüzün geri kalan kısmında da bize sıhhat, afiyet ver ve bizleri dupduru ve katışıksız salih ameller işlemeye muvaffak eyle!
Dualarımızı kabul buyur ve isteklerimizi geri çevirme, ey kendisine el açılanların en cömerdi ve ey lütufta bulunanların en hayırlısı!

 

Bir Demet Dua-3

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Bizleri varlığa erdiren ve var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimize, O’nun ilmi adedince hamd ü senâ, varlığın özü ve nüvesi, yaradılış ağacının meyvesi ve tevhid hakikatinin en gür sesi Efendimiz’e sonsuz salât ü selâm ediyor ve bir kere daha Yüce Yaratıcı’nın huzurunda ellerimizi açıyoruz:
Ey Allahımız! Senin güzel isimlerini, ulvî  sıfatlarını, kitaplarında indirdiğin ve peygamberlerine bildirdiğin kelimelerini şefaatçi yaparak günahlarımızı bağışlamanı, kalblerimizi tertemiz hale getirmeni, nefislerimizi temizlemeni ve bizleri, nimetlerinle donattığın nebîlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salih kullarınla beraber eylemeni dileniyoruz.
Ey Rabbimiz! İşte ellerimiz, Sana kalkmış halde.. işte kalblerimiz, Sana tevekkül duygusuyla dopdolu.. boyunlarımız eğik ve kıldan ince.. ve biz huzurunda kemerbeste-i ubûdiyet içinde elpençe divan duruyoruz.
Rabbimiz! Sen cezalandırdığın zaman mutlaka adaletinle muamele edersin; kaldı ki Sen yaptıklarından dolayı muâheze edilemeyen yegâne Zât’sın. Affına gelince, o hiç şüphesiz Senin fazl ve keremindendir, ona karşı hamd u sena da ancak Sana edilir.
Ey her varlığa lütuf deryasından nimetler yağdıran ve ikramı her ikram sahibinden sonsuz derece üstün olan, ey herkesi ve her şeyi şefkat ve merhametle kuşatan! Her an bizimle ol ve bizi hiç bir zaman yalnız bırakma; cömertlik ve merhametinle gönüllerimizi doyur, ikram ve rahmet yağmurlarından bizleri mahrum kılma.
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..

Bir Demet Dua-2

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Zikri, fikri ruhlara itminan veren gönüller Sultanı Rabbimiz’e hamd, yaratılışın gayesi, varlığın özü, peygamberlik hakîkatının zübdesi Efendimiz’e salât ü selam ediyor, her zaman vurduğumuz kapının tokmağına boyunlarımız bükük, kalblerimiz buruk, sinelerimiz yanık, bir kez daha dokunuyoruz:
Ey gece karanlığı, gündüz aydınlığıyla; Kamer nuru, Şems ziyasıyla; sular şırıltısı, ağaçlar bir o yana bir bu yana sallanışlarıyla kendisine daima secde eden Yüceler Yücesi Rabbimiz!.
Ey sevgili kullarından Nuh’u boğulmaktan kurtaran, Davud’un zellesini mağfiret buyuran, Yunus’un tasasını gideren, Eyyub’un derdine derman olan Allahımız!..
Ey dünyanın günah ve isyanlarına batmış olanları kurtaran, ey helâka sürüklenenleri kurtuluşa erdiren Rahmeti Sonsuz!..
Ey garip ve yalnızların enîs ü celîsi, kimsesizlerin kimsesi olan Mevlâmız!
İşlerimizi sulh ü salâh ve felahla tanzim buyur ve biz aciz kullarını işlerimizde muvaffak eyle!..
Ey Aliyy (Yüceler Yücesi), ey Azîm (ululuk mertebelerinin en üstünü tutan), ey Halîm (günahkarları cezalandırmakta acele etmeyen) ve ey Kerîm (kerem sahibi) Yüce Yaratıcı!
Bizim ihtiyaçlarımızı en iyi bilen Sen ve onları gidermeye en muktedir olan da Sensin. Zaten hiç bir iş Sana zor gelmez; her şey Senin katında kolaylardan daha kolaydır.
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile efradına ve  bütün ashab-ı güzînine salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..

Bir Demet Dua-1

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET DUA

Her şeyden evvel âlemlerin Rabbi Allah’a, ilmi adedince hamd ü senâlar, âlemşümul din ve davanın şerefli mübelliği Efendimiz’e kâinatın zerreleri sayısınca salât ve selâm ediyor, sonra da bir kez daha Rabbimiz’e el açarak yalvarıyoruz:
Ey kendisine gönülden inanan kullarını her zaman koruyup gözeten Allahım! Ben nâçar kulunu, kadın-erkek bütün kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, dostlarımızı ve sevdiklerimizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan (gelecek tehlike ve musibetlerden) muhafaza buyur.
Ey Rabbimiz! Hakkımızda kötülük düşünenlere fırsat verme.. Sana iman etmiş masum kullarının aleyhinde entrika çevirenlerin komplolarını başlarına yık.. inananlara oyun oynamak isteyenlerin oyunlarını boz ve bize haksızlık yapıp zulmedenlere hadlerini bildir!
Ey Allahımız! Bize düşmanlık yapanlara karşı Sen bizim muînimiz ol.. haddini aşıp hukukumuza saldıran mütecavizlerin şerlerini üzerimizden defet.. Aleyhimizde fitne ateşini körükleyenlerin ocaklarını söndür.. ehl-i iman hakkında kötülük düşünen ne kadar şerîr insan varsa Sen bizi onların şerlerinden ve tuzaklarından koru.. Senin o zarar verilemeyen ve ulaşılamayan himayene bizleri de dâhil eyle.. kafirlerin azgınlıklarını, facirlerin entrikalarını başımızdan defet.. bizleri ebedlere kadar devam edecek olan himayen altına al.. dünya ve ahiret ihtiyaçlarımızı karşıla!
Ey şefkati ve merhameti varlığı bütünüyle kucaklamış Rabbimiz! Hakkında beslediğimiz hüsn ü zanda bizi tasdik et.. et de, biz çaresiz kullarını her türlü endişe, gam, üzüntü, keder ve sıkıntıdan halâs eyle!
Efendimiz Hazreti Muhammed’e, aile fertlerine ve bütün ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz…