Bir Demet Hadis-63

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Hureyre (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendiler Efendisi (sallalahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

 

İlim öğrenme yolunda olan kimseye, Cenab-ı Allah, Cennet’e giden yolları açar.

 

(Müslim, 2/2074)

Bir Demet Hadis-62

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Muaz b. Cebel (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz (sallalahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

 

Kim başkasında gördüğü bir ayıbı kınarsa, o ayıp onun da başına gelmeden ölmez.

 

(Tirmizî, Kıyame, 53)

Bir Demet Hadis-61

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Hureyre radiyallahü anh’ın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem şu şekilde çokça dua ederlerdi:

 

Allah’ım! Her an Sen’i görüyormuşum gibi beni hep haşyet içinde tut!

 

(Mu’cemü’l-Evsat, 6/121; Şuabü’l-İman, 5/314)

Bir Demet Hadis-60

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Enes b. Malik (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz (sallalahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

 

Üç haslet vardır ki, kimde bulunursa o kişi imanın tadına ermiş sayılır: İlki, Allah’ı ve Rasulü’nü her şeyden daha çok sevmesi; ikincisi, sevdiklerini sadece Allah için sevmesi ve üçüncüsü, bir kere imanı vicdanında duyduktan sonra küfür bataklığına düşmekten ateşe atılmaktan ürperdiği gibi ürperti duyması.

 

(Sahih-i Buhari, 1/14)

Bir Demet Hadis-59

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Zerr (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz (sallalahü aleyhi vesellem) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır:

 

İyilik hesabına hiçbir şeyi küçük görme! Bu, bir kardeşini güleryüzle karşılama olsa bile…

 


(Sahîh-i Müslim, 4/2026)

Bir Demet Hadis-58

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Abdullah b. Mes’ud (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelüttahiyyât ve efdalüssalavât) şu şekilde niyazda bulunurdu:

 

Allahım! Yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir!

(Müsned, 1/403)

Bir Demet Hadis-57

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Zeyd b. Erkam (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem ) şöyle buyurmuştur:

 

Sizden biriniz bir yolculuğa çıkacağı zaman mutlaka arkadaşlarıyla vedalaşsın (ve onların dualarını alsın). Çünkü Cenab-ı Allah onların dualarına bereket koymuştur.

 

(Kenzü’l-Ummal, 6/1062)

Bir Demet Hadis-56

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Hüreyre (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Fahr-i Kainat Efendimiz (aleyhi ekmelüttehâyâ ve etemmütteslîmât) şöyle buyurmuşlardır:

 

Bir kulun yapacağı en faziletli dua,
“Allah’ım, Sen’den dünyada ve ahirette afv u afiyet diliyorum.”
 diyerek Rabbine yalvarmasıdır.

 

(Sünen-i İbn Mâce, 2/1266)

Bir Demet Hadis-55

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Hüreyre (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (aleyhi efdalüssalavât ve ekmelüttahiyyât) şöyle buyurmuşlardır:

 

Duyduğu her şeyi konuşması kişiye günah olarak yeter.

 

(Sünen-i Ebî Davud, 2/716)

Bir Demet Hadis-54

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

 

 

Hazreti Ebû Hureyre (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) şöyle buyurmuştur:

 

Allah’ın, hatalarınızı silip temizleyeceği ve sizi derece derece yükselteceği (önemli) bir hususa delalet edeyim mi? Ashabı, “Evet Yâ Rasûlallah” dediler. O da şöyle buyurdu: (Şartların alabildiğine ağırlaştığı ve) abdestin zorlaştığı durumlarda, eksiksiz tastamam abdest almak, mescidle (ev arasında gelip) gidip çok yol yürümek ve bir namazdan sonra diğer bir namazı beklemeye koyulmak; işte (sınır boylarında nöbet tutma seviyesinde kendini Hakk’la) irtibatlandırma budur.

 

(Sahîh-i Müslim, Tahare/41)

Bir Demet Hadis-53

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Ümâme (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (aleyhi ekmelüttahiyyât ve efdalüssalavât) şöyle buyurmuştur:

 

Allah’ı kullarına sevdirin ki, Allah (celle celâlühû) da sizi sevsin.

 

(Kenzü’l-Ummal, 15/1186; Feyzü’l-Kadîr, 3/371)

Bir Demet Hadis-52

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Zerr (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) şöyle buyurmuştur:

 

Allah’ın hoşlanmadığı çirkin bir işe bulaştığında peşinden hemen bir iyilik yapıver.

 

(Müsned, 5/181)

Bir Demet Hadis-51

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Mikdam ibn-i Ma’dikerib (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

 

Mü’min kardeşini seven, sevdiğini ona bildirsin!

 


(Sünen-i Ebî Davut, 2/754)

 

 

Bir Demet Hadis-50

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Hureyre (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz (aleyhissalâtü vesselâm) şöyle buyurmuşlardır:

 

Cenab-ı Allah’a, kabul edileceğine kesin olarak inanmış bir kalble dua edin!

 

(Tirmizî, 5/517; Müsned, 2/177)

Bir Demet Hadis-49

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Hureyre radiyallahü anh’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

Kendin için sevip arzu ettiğin şeylerin diğer insanlar için de gerçekleşmesini dile ki, kâmil manada müslüman olasın!.

(Tirmizî, 4/551; İbn Mace, 2/1410; Müsned, 2/310)

Bir Demet Hadis-48

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Abdullah b. Mesud (radiyallahü anh)ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:
 
Yüce Allah nezdinde amellerin en sevimlileri, vaktinde kılınan namaz, anne-babaya hep iyi davranma ve Hak yolunda cehd ü gayrettir.

 

(Buharî, 1/197; Müslim, 1/89)

Bir Demet Hadis-47

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti İbn Abbas (radıyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, her ifadesi lâl ü güher Efendiler Efendisi şöyle buyurur:

Allah’ın rahmet ve inayet eli cemaat ile beraberdir.

(Tirmizî, Fiten, 7; Nesâî, Tahrim, 6)

Bir Demet Hadis-46

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Dahhâk bin Kays (radıyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve selem) şöyle buyurur:

 

Yaptıklarınızı Allah için yapma hususunda teyakkuz halinde olun ve bilin ki, Allah halis olmayan ameli kabul etmez.

 

(Ed-Dârakutnî, es-Sünen, 1/51; el-Beyhakî, Şuabü’l-İman, 5/336; el-Makdisî, el-Ehâdîsü’l-Muhtâra, 8/90)

Bir Demet Hadis-45

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Sahabe-i güzînden Atıyye es-Sa’dî’nin naklettiğine göre takva ve
vera’ hususunda da beşeriyetin üsve-i hasenesi Efendiler Efendisi (aleyhi
efdalüssalavât ve ekmelüttahiyyât) şöyle buyurmuşlardır:

 

“Kul, sakıncalı şeylere düşme endişesiyle bir kısım
sakıncası olmayan şeyleri de terk etmedikçe gerçek takvaya
ulaşamaz.”

 

(Tirmizî, Sıfatü’l-Kıyame, 19; İbn Mâce, Zühd, 24)

Bir Demet Hadis-44

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Muaviye bin Ebî Süfyan (radıyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, her ifadesi lâl ü güher Efendiler Efendisi şöyle buyurur:

 

Allah (celle celâlühû) bir kişi hakkında hayır murad edince ona dinî meselelerde derin bir anlayış kabiliyeti ihsan eder.

(Buhari, İlim, 10; Müslim, İmare, 175; Tirmizi, İlim,4; İbn Mace, Mukaddime, 17; Darimi, Mukaddime, 24; Müsned, 1/306)

 

 

Bir Demet Hadis-43

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Abdullah bin Amr ibnü’l-Âs (radıyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, her ifadesi lâl ü güher Efendiler Efendisi şöyle buyurur:

Yüzü yerde olanı Allah yükselttikçe yükseltir, kibre girip çalım çakanı da yerin dibine batırır.

 

(Müsnedü’ş-Şihab, 1/219; biraz farkla: Müsned, 3/76)

Bir Demet Hadis-42

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hulefâ-i Râşidîn efendilerimizin ikincisi, İslam’ın yüzakı Hazreti Ömer (radiyallahü anh), Efendiler Efendisi (aleyhissalâtü vesselam)’ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

 

Yaptığı bir iyilikten dolayı kalbi sürûrla dolan, bilmeyerek işlediği bir günah sebebiyle de gönlü burkulan kimse iyi bir mümin demektir. 

(Tirmizi, Fiten, 7; Müsned, 1/18,26, 3/446)

Bir Demet Hadis-41

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

İmran bin Husayn (radiyallahü anh) hazretleri, Efendiler Efendisi (aleyhissalâtü vesselam)’ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

Her kim varlığını Hakk’a ibadete ve O’nun yolunda hizmete adarsa, Cenab-ı Allah da o kulunun her ihtiyacını karşılar ve onu hiç ummadığı yerlerden rızıklandırır. Kim de tamamen dünyaya dalar, Rabbini unutursa, Allah da onu dünya yurdunun mihnetleri ve meşakkatleriyle başbaşa bırakır.

 

(Heysemî, Mecmeu’z-zevâid, 10/303; Taberâni, el-Mu’cemü’s-sağîr, 1/201)

Bir Demet Hadis-40

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Câbir (radıyallahü anh) hazretlerinin naklettiği bir hadis-i şerifte Kainatın Medar-ı İftiharı Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor:

 

Kul namazı da terketti mi, işte o zaman küfürle arasında hiçbir perde kalmamış demektir.

 

(Müslim, İman, 134; Ebû Davud, Sünnet, 15;  Tirmizî, İman, 9; İbn Mace, İkamet, 17; Dârimî, Salât, 29)

Bir Demet Hadis-39

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Enes bin Malik hazretleri Rasulüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

Üç şey vardır insanı helake sürükler; üç şey de vardır ki insan için vesîle-i necattır. İnsanın helakine sebep olan üç şeyden ilki artık karakter haline gelmiş cimrilik, ikincisi hep peşinde koşulan heva ve heves, üçüncüsü de kişinin kendini beğenmesidir. Bir kimsenin kurtulmasına vesile olabilecek üç şeyden birincisi gizli-açık her hâlükârda Allah mehâbet ve mehâfeti içinde bulunmak, ikincisi fakirlikte de zenginlikte de ifrat ve tefritlere düşmeyip istikamet içinde olmak, sonuncusu da gazap anında da hoşnutluk anında da adaletten ayrılmamaktır.

 

(Mecmaü’z-Zevâid, 1/90; Müsnedü’ş-Şihab,1/214; Feyzü’l-Kadîr, 3/307)

Bir Demet Hadis-38

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

 

Enes bin Malik hazretleri Rasulüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

Dünyada iki dili olanın (bir öyle bir böyle konuşanın) ahirette de ateşten iki dili olur.

 

(Müsnedü’ş-Şihab, 1/284; Biraz farkla: Ebu Davud, Edeb, 34; Dârimi, Rikak, 51)

Bir Demet Hadis-37

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Sahabe efendilerimizin en önde gelenlerinden insanlığın yüz akı, adalet timsali Hazreti Ömer (radıyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuşlardır:

Cennetin en güzel yerini isteyen kimse cemaate sımsıkı sarılsın!

 

(Tirmizi, Fiten, 7; Müsned, 1/26

Bir Demet Hadis-36

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Damra bin Habib ve Hakim bin Umeyr (radıyallâhu anhümâ) hazretleri, Efendiler Efendisi’nin şöyle buyurduğunu naklederler:

 

Kendisi için bir hayır kapısı açılan kimse onu bir fırsat bilip değerlendirme konusunda acele etsin! Zira, o kapının ne zaman kapanacağı belli olmaz.

 

(Müsnedü’ş-Şihab, 1/268; ez-Zühd libni’l-Mübârek, 1/38)

Bir Demet Hadis-35

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Abdullah ibn Abbas (radıyallâhu anhüma) hazretleri, Efendiler Efendisi’nin şöyle buyurduğunu naklederler:

 

İki göz vardır ki, Cehennem ateşi onlara dokun(a)maz:
Birisi Cenâb-ı Allah’a duyduğu saygı ve haşyetten dolayı hep ağlayan Hak erinin,
diğeri de Allah yolunda nöbet tutan yiğidin gözleridir.


(Tirmizi, Fezâilül-cihâd, 12)

Bir Demet Hadis-34

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

 Abdullah ibn Abbas (radıyallâhu anhümâ) hazretleri, Efendiler Efendisi’nin şöyle buyurduğunu nakleder:

 

İnsanların çoğunun kıymetini bilemedikleri ve aldandıkları iki nimet vardır ki, bunlar, sıhhat ve boş vakittir.

 

(Buhari, Rikak, 1,60; Tirmizi, Zühd, 1; İbn Mâce, Zühd, 15; Müsned, 1/344)

Bir Demet Hadis-33

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Enes bin Malik hazretleri Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

 


Hakikî mücahid,
yegâne galip ve azametiyle başdöndüren Allah’a
 itaat hususunda
 sürekli nefsiyle yaka-paça olan insandır.

 

(Tirmizi, fadâilül-cihad, 2; Müsned, 6/20,22)

Bir Demet Hadis-32

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Sahabe efendilerimizin önde gelenlerinden Hazreti Ali’nin (radıyallahü anh) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

Cennete müştak olan hayr ü hasenâta koşar.
Cehenneme yuvarlanmaktan endişe eden şehevî arzulardan yüz çevirir.
Ecel hakikatını vicdanında duyan geçici lezzetlerden uzak durur.
İşin doğrusu, dünyaya karşı kalb kapılarını sürmeleyen kimseye de musibetler çok küçük, pek hafif gelir.

 

(Müsnedü’ş-Şihab, 1/226; Beyhakî, Şuabü’l-İman, 7/371)

Bir Demet Hadis-31

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Ebû Hureyre (radıyallahu tealâ anh) insanlık âleminin şeref tablosu Efendimiz (aleyhi ekmelüttehayâ)’nın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa
 ya hayır söylesin veya sussun!
Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa
 komşusuna izzet ü ikramda bulunsun!
Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa
 misafirine ikramda kusur etmesin!

 

(Müslim, İman, 74)

Bir Demet Hadis-30

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

 

Sahabe efendilerimizin önde gelenlerinden Abdullah ibn Ömer’in (radıyallahü anh) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

 

Çok konuşanın çok kusuru, çok kusuru olanın da çok günahı olur. Günahları çok olanın da –tevbe ve istiğfarla onları temizlemediği takdirde– hakkı ateştir. Onun için kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hep hayır konuşsun ya da sussun!..

 

(Mu’cemü’l-Evsat, 6/328; Müsned-i Şihab, 1/236; Mecmeu’z-Zevâid, 10/543)

Bir Demet Hadis-29

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Enes bin Malik hazretleri Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

 

Yalnız kaldığında kendisini Rabbine isyan etmekten alıkoyacak kadar takvası olmayan bir kimsenin yapacağı amellerin Allah nezdinde ne kıymeti olabilir ki?!.

 


(Müsnedü’ş-Şihâb, 1/303; Deylemî, el-Firdevs, 4/437; Kenzü’l-Ummal, 3/776; Feyzü’l-Kadîr, 3/439)

Bir Demet Hadis-28

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte her ifadesi lâl ü güher Efendiler Efendisi şöyle buyurur:

 


Sahip olduğunuz imkanlar açısından durumu sizden daha iyi olanlara değil, daha fenâ durumda bulunanlara bakın. Zira bu (bakış zaviyesi) Allah’ın nimetlerini hafife almamanız için en uygun yoldur.

 

(Müslim, zühd, 9; Tirmizi, kıyame, 58; libas, 38; İbn Mâce, zühd, 9)

Bir Demet Hadis-27

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Sahabe-i güzîn efendilerimizin Hadis ilminde herkesçe hüccet kabul edilen seçkinlerinden Hazreti Ebû Hureyre (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz (aleyhi efdalüssalavâti vetteslîmât) şöyle buyurur:

 

“Kim bir mümin kardeşinin dünyaya ait bir sıkıntısını giderirse, Cenab-ı Allah da onun ahirete ait bir sıkıntısını giderir.
Yine kim iman sahibi bir kardeşinin ihtiyacını giderirse,  Allah ü Zü’l-Cemâl de onun ihtiyacını giderir.
Kim de inanmış bir kardeşinin herhangi bir kusurunu gizlerse, Settar olan Yüce Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter.
-Unutulmasın ki- kul, kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da onun yardımındadır.”

 


(Taberânî, Mu’cemu’l-Evsat, 1, 63;
Biraz farklılıkla: Buhari, Mezalim, 3; Birr, 59; Ebû Davud, Edeb, 38; Tirmizî, Hudûd, 3)

Bir Demet Hadis-26

İsmet Ünal | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Sahabe efendilerimizin önde gelenlerinden Abdullah ibn-i Ömer (radıyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuştur:

 

Sırf ahiret mülahazasıyla yapılması gereken bir işte dünyevî beklentilere giren kimsenin ötede o amelle elde edebileceği hiçbir kazanç yoktur.

 

(Müsnedü’ş-Şihab, 1/293; Ez-zühd ve sıfatü’z-zâhidîn, 1/67)

Bir Demet Hadis-25

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Enes bin Malik hazretleri Rasulüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

İçine düştüğü bir hatanın pişmanlığıyla kıvranan bir insan diliyle istiğfar etmese de affolunur.

 

Müsnedü’ş-Şihâb, 1/264; el-Firdevs, 37 558

Bir Demet Hadis-24

Herkul | | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte,
her ifadesi lâl ü güher Efendiler Efendisi şöyle buyurur:

İnsanın izzeti inancını hayatına yansıtmasında, kişiliği aklını hep hayra kanalize etmesinde, şeref ve asaleti de ahlakını güzelleştirmesindedir.

 

(Beyhakî, Sünen, 7/136, 10/195; Dârekutnî, 3/303)